Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 28 oktober 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 november

Woensdag 2 november

Donderdag 3 november

Stemmingen

32 826

Stemmingen

32 781

Stemmingen

32 782

Stemmingen

32 783

Stemmingen

32 784

Stemming

32 784, nr. 8

Stemmingen

32 785

Stemmingen

32 786

Stemmingen

32 787

Stemmingen

28 750, nr. 31 (gewijzigd)

28 750, nr. 32

28 750, nr. 33

28 750, nr. 34

28 750, nr. 35

28 750, nr. 36

28 750, nr. 37

28 750, nr. 38

28 750, nr. 39

Stemmingen

32 757, nr. 8

32 757, nr. 9

32 757, nr. 10

32 757, nr. 11

32 757, nr. 12

32 757, nr. 13

32 757, nr. 14

32 757, nr. 15

32 757, nr. 16

32 757, nr. 17

32 757, nr. 18

32 757, nr. 19

32 757, nr. 20

32 757, nr. 21

32 757, nr. 22 (gewijzigd)

32 757, nr. 23

32 757, nr. 24

32 757, nr. 25

Stemmingen

33 000-IV, nr. 19

33 000-IV, nr. 20 (ingetrokken)

33 000-IV, nr. 21

33 000-IV, nr. 22

33 000-IV, nr. 23

33 000-IV, nr. 24

33 000-IV, nr. 25

33 000-IV, nr. 26 (aangehouden)

33 000-IV, nr. 27 (aangehouden)

33 000-IV, nr. 28

33 000-IV, nr. 29

33 000-IV, nr. 30

33 000-IV, nr. 31

33 000-IV, nr. 32

33 000-IV, nr. 33 (gewijzigd)

33 000-IV, nr. 34

Stemmingen

31 549

Stemming

31 549, nr. 21

Stemmingen

32 420

Stemmingen

29 544, nr. 343

29 544, nr. 344

29 544, nr. 345

29 544, nr. 346

29 544, nr. 347

29 544, nr. 348

29 544, nr. 349

29 544, nr. 350

29 544, nr. 351

Stemmingen

24 095, nr. 293

24 095, nr. 294

24 095, nr. 295

24 095, nr. 296

24 095, nr. 297

24 095, nr. 298

24 095, nr. 299

24 095, nr. 300

Stemmingen

29 521, nr. 174

29 521, nr. 175

Stemmingen

32 414

Stemmingen

27 529, nr. 84

27 529, nr. 85

Stemmingen

28 760, nr. 23

28 760, nr. 24 (gewijzigd)

28 760, nr. 25 (gewijzigd)

28 760, nr. 26

28 760, nr. 27

28 760, nr. 28

Stemmingen

33 067, nr. 1

33 000-VI

33 000-XIII

32 713

32 640

30 922

30 030, nrs. 2 t/m 5

32 884

32 810

32 702

32 700

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)

– artikelen I t/m XXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)

– artikelen I t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

6. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

32 783 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Irrgang (9)

– amendement Irrgang (8)

– artikel I

– artikelen II t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met:

Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)

32 784 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen 1:1 t/m 3:11

– amendement Irrgang (7)

– artikel 3:12

– artikelen 3:13 t/m 10:22

– beweegreden

– wetsvoorstel

8. Stemming over: motie ingediend bij Wet financiële markten BES

– de motie-Van Vliet over het depositogarantiestelsel van de BES-eilanden

9. Stemmingen in verband met:

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

– artikelen 1.1 t/m 7.9

– beweegreden

– wetsvoorstel

10. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidskader gemeentelijke herindeling

De Voorzitter: dhr. Brinkman wenst zijn motie op stuk nr. 31 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Brinkman c.s. over initiatieven voor één Randstadprovincie

– de motie-Heijnen over intrekken beleidskader gemeentelijke herindeling

– de motie-Heijnen over afname van het aantal hulpconstructies

– de motie-Ortega-Martijn/Van Raak over toetsen herindelingsdossiers aan één beleidskader

– de motie-Van Beek/Van Raak over gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard

– de motie-Bruins Slot over taakdifferentiatie tussen gemeenten

– de motie-Schouw over een stresstest voor gemeenten

– de motie-Schouw over intergemeentelijke samenwerking

– de motie-Schouw over afspraken tussen Rijk en decentrale overheden

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwbesluit 2012

De Voorzitter: mw. De Boer wenst haar motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Paulus Jansen/Monasch over een spoedwet voor reparatie ernstige gebreken

– de motie-Paulus Jansen c.s. over de Rc-waarde

– de motie-Paulus Jansen c.s. over een kwaliteitsnorm ter vermijding van hotspots

– de motie-Paulus Jansen/Ortega-Martijn over voorzieningen in nieuwe woningen

– de motie-Paulus Jansen/Monasch over experimenten met een preventieve toets

– de motie-Van Bochove c.s. over een doorvalbeveiliging

– de motie-Van Bochove c.s. over een toilet per zelfstandige woonruimte

– de motie-Van Bochove c.s. over de totstandkoming van het Bouwbesluit

– de motie-Ortega-Martijn/Paulus Jansen over geluidsnormen

– de motie-Ortega-Martijn/Paulus Jansen over rookmelders

– de motie-Ortega-Martijn/Paulus Jansen over brandveiligheid bij verbouw

– de motie-Ortega-Martijn/Paulus Jansen over een brandmeldinstallatie voor kamerverhuur

– de motie-Monasch/Verhoeven over een integrale financiële doorrekening

– de motie-Ouwehand c.s. over brandveiligheid van stallen

– de gewijzigde motie-De Boer/Verhoeven over verbeteringen in de schilisolatie

– de motie-Lucassen c.s. over geluidsisolatie nieuwbouw

– de motie-Lucassen c.s. over luchtkwaliteit in lesruimten

– de motie-Verhoeven over een duurzaamheidsprikkel voor de bouwsector

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

De Voorzitter: dhr. Bosman trekt zijn motie op stuk nr. 20 in.

Mw. Hachchi verzoekt haar motie op stuk nr. 27 aan te houden. Mw. Ortega-Martijn wenst haar motie op stuk nr. 33 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Bosman c.s. over geen directe begrotingssteun aan Curaçao en Sint-Maarten

– de motie-Bosman c.s. over niet nakomen afspraken

– de motie-Bosman/Van Raak over de Rijkswet personenverkeer

– de motie-Bosman c.s. over halfjaarlijkse voortgangsrapportages

– de motie-Van Raak c.s. over lekken over de rijksministerraad

– de motie-Van Raak over een meer gelijkwaardige verhouding

– de motie-Van Bochove/Bosman over de koninkrijksconferentie

– de motie-Van Bochove/Ortega-Martijn over de ambtelijke ondersteuning van gouverneurs

– de motie-Hachchi over een aanspreekpunt voor de BES-eilanden

– de motie-Hachchi c.s. over de begroting BES-fonds

– de motie-Hachchi/Van Gent over duurzaamheid van uitgevoerde projecten

– de motie-Lucassen over beslissingsvrijheid van Nederland

– de motie-Van Gent c.s. over externe adviezen

– de motie-Van Gent c.s. over duurzaam opgewekte stroom

– de gewijzigde motie-Ortega-Martijn/Van der Staaij over kinderbescherming binnen het koninkrijk

– de motie-Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden

15. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

31 549 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

De Voorzitter: dhr. Dibi wenst het amendement op nr. 19 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– onderdelen A en B

– amendement Fritsma/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (20, I)

– onderdeel C

– onderdeel Ca

– amendement Spekman (15)

– amendement Spekman (16)

N.B. Indien zowel het amendement 15 als het amendement 16 wordt aangenomen, komt in artikel I, onderdeel D, artikel 16, eerste lid, onderdeel j als volgt te luiden:

j. de vreemdeling in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag in Nederland verblijf heeft gehouden, of langer dan een jaar in Nederland verblijf heeft gehouden, anders dan op grond van artikel 8.

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Spekman (13)

– amendement Spekman (14)

– onderdeel Ea

– onderdelen F en G

– amendement Voordewind (17)

– onderdeel Ga

– amendement Voordewind (18)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m L

– Artikel I

– Artikel II

– amendement Fritsma/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (20,II) (invoegen artikel IIA)

– Artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

16. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

– de motie-Smits/Gesthuizen over casemanagers

17. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vitaliteitspakket

– de motie-Klaver over het uitvoeren van de vitaliteitsregeling

– de motie-Ulenbelt over voortzetting van de spaarloonregeling

– de motie-Ulenbelt over voortzetting van de levensloopregeling

– de motie-Ulenbelt over leeftijdsonderscheid in de vitaliteitsregeling

– de motie-Van den Besselaar over vitaliteitssparen

– de motie-Van den Besselaar over het schrappen van de werkbonus

– de motie-Hamer over een preventieve inzet van de mobiliteitsbonus

– de motie-Hamer over duurzame inzetbaarheid

– de motie-Koşer Kaya/Klaver over de inzet van O&O-fondsen voor intersectorale scholing

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

– de motie-Verhoeven over online initiatieven voor het mkb

– de motie-Gesthuizen/Verhoeven over een visie op privacy op internet

– de motie-Van Bemmel over het bundelen van restkavels voor een prijsvechter

– de motie-Van Bemmel/Gesthuizen over open toegang tot de kabel

– de motie-Van Toorenburg/Schaart over problematiek ontvangst in het Noorden

– de motie-Schaart/Koppejan over kostentransparantie gebruik mobiele data

– de motie-Braakhuis/Van Dam over een wettelijk recht op compensatie

– de motie-Braakhuis/Van Dam over prijs- en kwaliteitvergelijking

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie missies

– de motie-Brinkman over stoppen met de missie USSC-R en USSC Dayton

– de motie-Brinkman over stoppen met bijdrage aan EUBAM

21. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

– artikelen 1 t/m 16

– beweegreden

– wetsvoorstel

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Doorstart EPD

– de motie-Leijten/Gerbrands over een taakgroep in de zorg

– de motie-Leijten over een wettelijk kader voor regionale dossiers

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

De Voorzitter: dhr. Beertema wenst zijn moties op stuk nrs. 24 en 25 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Smits over aanbod van educatie

– de gewijzigde motie-Beertema/Elias over kwalificatie van vve-assistenten

– de gewijzigde motie-Beertema over het taalniveau van assistenten vve

– de motie-Çelik over een alfabetiseringsopleiding

– de motie-Elias over inkopen educatietrajecten

– de motie-Dijkgraaf over aanscherping kwaliteitseisen

24. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-wetgevingsvoorstellen inzake het cohesiebeleid 2014–2020

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

25. Debat over het verslag van de Europese Top met maximum spreektijden van:

VVD, PvdA, PVV en CDA:

12

minuten

SP, D66, GroenLinks:

10

minuten

ChristenUnie, SGP en PvdD:

7

minuten

26. VAO Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Visserijbeleid (AO d.d. 27/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Reclassering (AO d.d. 8/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Straattoezicht en handhaving openbare ruimte (AO d.d. 8/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

30. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (onderdeel Economische Zaken en innovatie)

31. Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs

32. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (voortzetting)

33. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

34. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

35. Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789)

36. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)

37. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele verbeteringen

38. Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Forensisch onderzoek Rentree (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9) (staatssecretaris V&J en minister BZK)

– VAO Stelselherziening Jeugdzorg (AO d.d. 6/10) (staatssecretaris V&J, staatssecretaris VWS)

– VAO Luchtvaart/Consumentenrechten (AO’s d.d. 13/10 en 6/9) (staatssecretaris I&M)

– VAO Spoor (AO d.d. 11/10) (minister I&M)

– VAO Dossier Spijkers (AO d.d. 26/10) (minister Defensie)

– VAO Jeugdzorg (AO d.d. 26/10) (staatssecretaris V&J en staatssecretaris VWS)

– VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen (32 500-XVI, nr. 155) (minister VWS)

– VAO Hoorn van Afrika (AO d.d. 29/9) (minister BuZa en staatssecretaris BuZa)

– VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries (AO d.d. 26/10) (minister SZW)

– VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 27/10) (minister SZW)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

– Debat met de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

– Debat over het Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven)

32 375 Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 586 (Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie))

32 818 (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (het onderdeel Volkshuisvesting en het onderdeel Immigratie en Asiel in separate behandeling)

– Begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Staten-Generaal (IIA + IIB)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

32 376 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

32 742 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs)

32 600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (re- en dupliek)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 439 (Wijz. Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (na ontvangst van een kabinetsstandpunt, na een te houden hoorzitting, debat na het herfstreces) (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris VWS)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (Van Bemmel) (minister I&M)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (op verzoek van de aanvrager na het zomerreces, na een nog te houden hoorzitting) (minister BZK)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (minister I&A en staatssecretaris SZW)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib) (minister V&J)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

– Debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (Dijsselbloem) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris VWS)

– Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

– Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

– Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman) (minister SZW)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut) (minister Financiën en staatssecretaris SZW)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman) (staatssecretaris VWS)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon) (minister BuZa)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers) (staatssecretaris BuZa, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

– Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van I&M dat ze de stakingen in OV een «schande» vindt (Bashir) (minister I&M)

– Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

– Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut) (minister BZK)

– Dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep en de sociale werkplaats Baanstede vanwege de rijksbezuinigingen op de WSW (Karabulut) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris Szw)

– Dertigledendebat over het bericht dat de Onderwijsraad de noodklok luidt over de bezuiningingen in het basisonderwijs (Smits) (minister OCW)

– Dertigledendebat over het bericht dat de ombudsman financiële dienstverlening niet meer wil bemiddelen bij klachten over woekerpolissen (Blanksma-Van den Heuvel) (minister Financiën)

– Dertigledendebat over rijkskantoren in 13 steden (Heijnen) (minister BZK, staatssecretaris EL&I)

– Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

– Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

– Dertigledendebat over het feit dat de AOb uit het overleg over de invoering van passend onderwijs is gestapt (Klaver) (minister OCW)

– Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) (nadat de voorbereiding voor de plenaire behandeling van het aangepast wetsvoorstel over de nationale politie, kamerstuk 30 880, is voltooid)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

32 550 (Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren))

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 31 oktober 2011 van 11.00–19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2012 (1e termijn commissie)

Recesperiodes

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand per 28 oktober 2011)

VVD

325,5

minuten

PvdA

293,5

minuten

PVV

273

minuten

CDA

262,5

minuten

SP

207

minuten

D66

167

minuten

GroenLinks

163

minuten

ChristenUnie

135,5

minuten

PvdD

110

minuten

SGP

92,5

minuten