24 095 Frequentiebeleid

Nr. 294 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, at recente problemen rond privacy, veiligheid en bescherming van burgers op internet duidelijk maken dat Nederland nog de nodige stappen moet zetten op het gebied van ICT-veiligheid;

overwegende, at er wekelijks overtredingen plaatsvinden maar dat een integrale visie om deze een halt toe te roepen ontbreekt;

van mening, at ten aanzien van deze onderwerpen – meer specifiek op het gebied van voorkoming criminaliteit, bescherming van vertrouwelijkheid en duidelijkheid wat betreft de regels voor organisaties en bedrijven alsmede de overheid om gegevens van burgers te verzamelen, bewaren, doorgeven, verkopen en/of gebruiken voor commerciële doeleinden – behoefte bestaat aan verdergaande duidelijkheid over de visie en inzet van het kabinet;

tevens van mening, at deze duidelijkheid vooral nodig is wat betreft het al dan niet toestaan van manieren om persoonsgegevens op te slaan en van het gebruik van afluistertechnieken op internet zoals dpi (deep packet inspection), profiling, device fingerprinting en cookies voor eerder genoemde activiteiten;

verzoekt de regering om de Kamer in het eerste kwartaal van 2012 te informeren over haar visie en inzet op deze terreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Verhoeven

Naar boven