Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228760 nr. 28

28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie van groot belang is dat de doelgroep goed wordt afgebakend;

constaterende, dat de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie aanmerkelijk vergroot kan worden door alleen kinderen toe te laten die deze educatie op grond van hun ontwikkeling nodig hebben, aangezien zij op grond van hun autonome ontwikkeling niet het gewenste niveau bereiken;

verzoekt de regering de kwaliteitseisen ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie zodanig aan te scherpen dat alleen kinderen die dusdanig afwijken van de normale taal- en spraakontwikkeling dat educatie vereist is voor voor- en vroegschoolse educatie in aanmerking komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf