33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de budgetten voor de BES-eilanden over de departementale begrotingen zijn verspreid zonder eenduidige vormgeving en zonder een overzichtsconstructie;

verzoekt de regering in volgende begrotingen een uniforme presentatiewijze van de BES-budgetten op te nemen, inclusief een overzicht van de formatie ten behoeve van de BES-eilanden, alsook een overzichtsconstructie bij te voegen in de begroting van het BES-fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Van Dam

Van Gent

Naar boven