Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228760 nr. 25

28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in te veel gevallen het taalniveau van de allochtone assistenten in de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zo laag is dat er met de peuters in gebrekkig Nederlands wordt gecommuniceerd;

overwegende, dat bestrijden van taalachterstand alleen effectief is als het taalniveau van alle assistenten goed is;

constaterende, dat de eisen die aan Nederlandse taalvaardigheid worden gesteld aan sollicitanten in de VVE nu onvoldoende zijn en per gemeente kunnen verschillen;

verzoekt de regering te bevorderen dat gemeenten alleen nog VVE-instellingen bekostigen die gebruik maken van de diensten van assistenten die beschikken over een taalniveau op 3F, gebaseerd op een onafhankelijk landelijk examen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema