28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de anderhalf miljoen functioneel laaggeletterde volwassenen in Nederland ernstige beperkingen ondervinden in hun functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, wat schadelijk is voor hun kansen in onze maatschappij maar ook voor onze economie in het algemeen;

verzoekt de regering om bij de bestrijding van laaggeletterdheid zich voortaan niet meer vast te leggen op inspanningen en bestedingen, maar op de kwaliteit en resultaten van de sector volwasseneneducatie en ook gemeenten aan te spreken op hun wettelijke taak inzake volwasseneneducatie en hun verantwoordelijkheid om bij de besteding van het educatiebudget te sturen op resultaten, zodat substantieel meer volwassenen een alfabetiseringsopleiding gaan volgen, mede in het licht van de succesvolle resultaatgerichte aanpak in het Verenigd Koninkrijk en lerland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik

Naar boven