Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5129-5130

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over de HSL-Zuid.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. De HSL is heel erg duur geworden. De HSL is heel erg duur aan het worden voor de belastingbetaler. Wij moeten voorkomen dat het kaartje voor de HSL ook heel duur gaat worden voor de reiziger. Om te bereiken dat dit niet gebeurt, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,Duyvendak

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de HSL-Zuid bedoeld is om vervoer aan te bieden voor zowel de binnenlandse als de internationale reiziger;

overwegende dat de HSL, vanuit maatschappelijk en milieuoogpunt gezien, concurrerend moet zijn ten opzichte van het wegverkeer en het luchtverkeer;

overwegende dat de vervoersovereenkomst de mogelijkheid tot wijzigingsprocedure kent;

spreekt uit dat een maximering van het tarief op 125% van het reguliere binnenlandse tarief wenselijk is;

verzoekt de regering, hiermee rekening te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Duyvendak en Roemer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 271(22026).

Minister Eurlings:

Voorzitter. Ik dank de heer Duyvendak voor zijn bijdrage. Tot en met 2003 is met nadruk met de Kamer gesproken over de mogelijkheid van een tariefsrestrictie. Uiteindelijk is gekozen voor de lijn dat, als ooit tot een tariefsrestrictie zou worden overgegaan, de HSA met een onderbouwing van de financiën moest komen. De HSA was daartoe toen niet bereid. Er is toen voor gekozen om geen tariefsrestrictie vast te stellen.

Het is nu de verantwoordelijkheid van de HSA om de tarieven vast te stellen. De HSA is een commercieel bedrijf, dat maximaal rendement wil halen. Het heeft ingezet op 26 miljoen reizigers voor het jaar 2010. Dat is heel veel.

Mij hebben nog geen proposities bereikt voor de prijzen die zullen worden gevraagd aan de reizigers vanaf het moment dat de HSL van start gaat. Het lijkt mij alleszins verstandig om die voorstellen gewoon af te wachten en te kijken waar zij toe leiden. De reiziger op het traject Rotterdam-Amsterdam kan altijd nog de gewone trein nemen. Ik zou het onverstandig vinden om nu toe een tariefsrestrictie te besluiten. Die kost veel geld. Aanneming van de motie zou naar mijn smaak ook een verkeerd signaal zijn aan het adres van de HSA. De Kamer zou dan als de HSA zelf nog met tarieven en business case moet komen al aangeven bereid te zijn er heel veel geld bij te doen. Ik wacht het voorstel van de HSA gewoon af. Op basis van de beslissing van de HSA om uit te gaan van 26 miljoen reizigers in 2010 ben ik ervan overtuigd, dat de HSA met een voorstel komt dat de HSL niet tot een bontjassentrein voor slechts enkelen maakt, maar tot een trein waar velen van zullen profiteren. Als het voorstel van de HSA niet goed bevalt, kan de Kamer dit soort discussies altijd weer aangaan, maar dat lijkt mij nu ontijdig. Ik ontraad de motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Over de motie zal vanavond worden gestemd.