Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5084-5085

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg van heden over diverse onderwerpen rondom arbeidsongeschiktheid.

De voorzitter:

Ik heet de minister van harte welkom. Ik maak de leden erop attent dat er uitsluitend moties kunnen worden ingediend.

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met name kleinere bedrijven voor re-integratie van hun gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers zijn aangewezen op re-integratie in het tweede spoor, ofwel passende functies bij een andere werkgever;

overwegende dat veel werkgevers niet beschikken over een netwerk waarmee zij in contact kunnen komen met andere werkgevers die passende functies aanbieden;

voorts overwegende dat samenwerking tussen werkgevers in de regio en binnen branches een goede werking van de arbeidsmarkt kan versterken en het perspectief op re-integratie voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers kan verbeteren;

verzoekt de regering om initiatieven tot de oprichting van regionale netwerken (poortwachtercentra) actief te ondersteunen in de opstartfase en de dienstverlening van UWV richting deze netwerken te verbeteren, zodat voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers een infrastructuur van "werk naar werk" tot stand wordt gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Hijum en Heerts. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 92(28333).

Minister Donner:

Voorzitter. Wij hebben zojuist een algemeen overleg over herkeuring en re-integratie afgerond. Daarin heb ik met zoveel woorden bevestigd wat ik ook al heb gezegd bij de opening van het poortwachterscentrum in Noord-Holland. Ik steun het starten van deze centra actief. Ik zal bezien hoe de dienstverlening van het UWV aan deze centra nader vorm moet krijgen. Ik zal overigens niet overgaan tot het systematisch subsidiëren van poortwachterscentra, want dat ondergraaft de levensvatbaarheid van deze centra. Kortom, ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer over.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Aan het eind van de avond zal over de motie worden gestemd.

Minister Donner:

Wilt u mij hedenavond excuseren als over deze motie en die van gisterenavond wordt gestemd?

De voorzitter:

Als er bij de stemmingen maar leden van het kabinet aanwezig zijn die namens u instemmend kunnen knikken.

Minister Donner:

En als ze "neen" schudden?

De voorzitter:

Dan zult u helaas zelf moeten komen. Ik zou uw collega's aanraden om te knikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.