Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5103-5106

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik in de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets het lid Pechtold tot lid in plaats van het lid Van der Ham.

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van heden:

- de voordracht ter vervulling van een vacature van een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (31096);

- de brief van het lid De Nerée tot Babberich over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de financieringssystematiek van de publieke omroep (31100);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen in verband met het vervallen van de termijnstelling voor het ter beschikking stellen van middelen aan het Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn taken (30972).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, de slotwetten over 2006, te weten de hoofdstukken I t/m XVI en de fondsen A t/m G (31031), zonder stemming aan te nemen.

Voorts stel ik voor, de bij de jaarverslagen over het jaar 2006 van de ministeries en fondsen behorende rapporten van de Algemene Rekenkamer voor kennisgeving aan te nemen en de desbetreffende ministers decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beheer.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over het Beleidsprogramma Jeugd en Gezin van gisteren op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen en een vooraankondiging te doen met betrekking tot een tweede algemeen overleg over hetzelfde onderwerp dat later op deze dag wordt gehouden.

De voorzitter:

Ik stel voor, het eerstgenoemde VAO toe te voegen aan de agenda van vandaag, en het tweede onder voorbehoud.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Jansen.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg over duurzame productie van biomassa aan de agenda van vandaag toe te voegen.

Mevrouw Spies (CDA):

Voorzitter. Ik kan met dit verzoek instemmen, maar de minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft nog wel een brief toegezegd die in ieder geval voor mijn fractie buitengewoon relevant is voor de beslissing over het eventueel indienen van een motie op een bepaald punt. Ik verzoek u, te bevorderen dat die brief er nog vóór het VAO zal zijn, anders heeft het wat mij betreft op dat punt geen zin.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik steun de opmerkingen van mevrouw Spies, voorzitter.

De voorzitter:

Kunt u ermee instemmen, de beslissing over het laten doorgaan van het VAO te laten afhangen van de tijdige ontvangst van de bedoelde brief, mijnheer Jansen?

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Ook ik zit met smart op die brief te wachten, maar er was toegezegd dat die er tijdig voor het VAO zou zijn, dus daar ga ik van uit.

De voorzitter:

Dan stel ik voor, dit VAO op de agenda te plaatsen en het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Jansen voor een tweede verzoek.

De heer Jansen (SP):

Dan heb ik nog twee verzoeken namens fractiegenoten, voorzitter. Mevrouw Gesthuizen heeft mij gevraagd, te verzoeken om het verslag van een algemeen overleg over het Innovatieplatform op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda voor vandaag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan de heer Jansen.

De heer Jansen (SP):

Ten slotte nog een verzoek namens de heer Roemer om het verslag van het verzamel-AO over het spoor op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook dit VAO toe te voegen aan de agenda voor vandaag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik weet niet of onze recordpoging inmiddels al geslaagd is. Het is nog niet voorgekomen dat de Kamer op de laatste dag voor het reces meer dan dertig VAO's op de agenda zette ...

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Wij zijn er nog niet, voorzitter, want ik zou nog een tweetal VAO's willen aanvragen. Ten eerste gaat het om het algemeen overleg van gisteren over de hsl.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda voor vandaag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan de heer Duyvendak, voor zijn tweede verzoek.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Er is nu nog een algemeen overleg over netwerkanalyses gaande, over weg en spoor. Ook naar aanleiding daarvan zou ik een debat willen aanvragen.

De voorzitter:

Dat weet u nu al?

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Ja, want de minister is al met haar beantwoording begonnen, en dat belooft tot nu toe weinig goeds ...

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO onder voorbehoud toe te voegen aan de agenda voor vandaag. Ik zal wachten op een bevestiging van u.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie zou graag het verslag van een algemeen overleg over Natura 2000 op de agenda geplaatst zien.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda voor vandaag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Sterk.

Mevrouw Sterk (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Er is het CDA altijd erg veel aan gelegen geweest, ervoor te zorgen dat er goede prep camps komen. Ons bereiken berichten dat dit nu toch onder druk staat. Ik zou graag zo spoedig mogelijk een brief ontvangen van de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin met een reactie op de berichten hierover in het Algemeen Dagblad van vanmorgen. Dat hoeft echter niet per se vandaag.

Mevrouw Verdonk (VVD):

Voorzitter. Ook wij zijn een groot voorstander van prep camps. Nu blijkt uit berichten in de media dat de minister van Justitie hiervoor maar minder dan de helft van het gevraagde budget krijgt. Ik vraag mij dan ook af of een brief wel voldoende is.

Mevrouw Sterk (CDA):

Wij willen eerst helderheid over wat er nu precies aan de hand is, want wij willen goede voorzieningen voor jongeren om hen in staat te stellen, te gaan werken of een opleiding te gaan volgen.

Mevrouw Verdonk (VVD):

Voorzitter. Zou er dan in de eerste week na het reces een debat hierover gevoerd kunnen worden?

De voorzitter:

Daar gaat de commissie over.

Mevrouw Sterk (CDA):

Voorzitter. Ik wil het best op mij nemen om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk na het reces een debat over kan worden gehouden.

De voorzitter:

Dan stel ik voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Zijlstra.

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. Wij hebben een brief gekregen van de minister voor Wonen, Werken en Integratie naar aanleiding van een algemeen overleg over de Wet inburgering buitenland. Deze brief vormt voor ons aanleiding, alsnog een VAO over dit onderwerp aan te vragen.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda voor vandaag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. In deze drukke dagen – ik kan er ook niets aan doen – stond het verkeer op de Nederlandse wegen weer helemaal vast en was er in het nieuws het bericht dat zich in het eerste halfjaar van dit jaar de sterkste stijging van de filedruk sinds jaren heeft voorgedaan. Ik zou een spoeddebat over dit onderwerp willen aanvragen.

Mevrouw Roefs (PvdA):

Voorzitter. Ik vraag me af of wij daar nu echt behoefte aan hebben. Er is nu een algemeen overleg over netwerkanalyses aan de gang. Ik heb er iets over gehoord; het gaat over de aanleg van wegen en over files. Er is namens de fractie van de heer Madlener – hij was er zelf niet bij – ook een motie over ingediend.

De voorzitter:

De heer Madlener stond in een file. Echt waar, hij heeft zich laten verontschuldigen voor zijn afwezigheid ...

Mevrouw Roefs (PvdA):

Dan kan ik me zijn standpunt voorstellen. Maar goed, onze fractie ziet de noodzaak van een spoeddebat echt niet in.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Als wij met een spoeddebat het probleem meteen konden oplossen, zou ik er een voorstander van zijn om het te houden. Ik vrees echter dat het niet zal lukken om ervoor te zorgen dat er vanaf morgen geen files meer zullen ontstaan.

De heer Mastwijk (CDA):

Voorzitter. De heer Van der Staaij verwoordt op een voortreffelijke wijze wat ik had willen zeggen.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb zojuist een VAO over netwerkanalyses aangevraagd. Daarbij gaat het om wegen en spoorwegen en volgens mij kan de heer Madlener eventuele moties heel goed in dat VAO kwijt.

De voorzitter:

Ik stel vast dat er geen steun is voor uw verzoek, mijnheer Madlener, zodat ik er niet aan kan voldoen.

Het woord is aan de heer Van Haersma Buma.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Voorzitter. Ik kondig aan dat er misschien vandaag een VAO zal plaatsvinden naar aanleiding van het algemeen overleg over de commissie-Frijns. Ik weet niet precies wat het antwoord van de minister zal zijn. Wanneer dat niet bevredigend genoeg is – dus de minister heeft het in de hand – zal alsnog worden gevraagd om een VAO over de commissie-Frijns.

De voorzitter:

Dit VAO wordt onder voorbehoud toegevoegd aan de agenda. Ik hoop dat u tijdig aan de Griffie laat weten of het gehouden moet worden.

Het woord is aan mevrouw Neppérus.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Gisteren werd bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid (30920) een amendement ingediend dat vermoedelijk leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van de groep bedrijven, organisaties, overheden en lagere overheden die onder deze wet vallen. De minister zei sympathie te hebben voor dit amendement. Dat verraste een aantal fracties. De brief die de minister ons heeft gestuurd, brengt hierin nog steeds geen helderheid. Ik hecht aan zorgvuldigheid van wetgeving. Daarom vragen wij heropening van het debat na het reces en dus ook uitstel van de stemmingen.

De heer Madlener (PVV):

De fractie van de PVV steunt dit voorstel.

Mevrouw Spies (CDA):

Dat steun ik ook.

De voorzitter:

Ik stel voor dat wij voldoen aan dit verzoek van mevrouw Neppérus en dat wij de heropening kort na het reces toevoegen aan de agenda.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen met een tweetal verzoeken. Ik verzoek haar om kort te zijn, want het is echt een lange dag vandaag.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Ik wil graag rappelleren over de antwoorden op schriftelijke vragen die ik aan de minister van Financiën heb gesteld over de investeringen in landmijnen. Ik verzoek u om ervoor te zorgen dat wij die antwoorden vandaag voor 18.00 uur krijgen. Zo niet, dan zal ik een spoeddebat aanvragen...

De voorzitter:

Nou, nou...

Mevrouw Van Velzen (SP):

Dat laatste was een grapje, voorzitter, maar wij kunnen het dreigement natuurlijk in de lucht laten hangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan mevrouw Van Velzen, voor het doen van haar tweede verzoek.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik heb afgelopen dinsdag gevraagd om twee documenten te mogen ontvangen, namelijk het antwoord op schriftelijke vragen over leveranties van bestanddelen van chemische wapens vanuit Nederland aan Irak. Het is inmiddels donderdag, maar ik heb nog niets gekregen. Ik vind dat geen stijl. Ik wil deze vandaag ontvangen, eigenlijk nu, maar om nog een beetje redelijk te blijven voor 18.00 uur. Ook heb ik gevraagd om de toegezegde brief van de minister van Justitie over WOB-verzoeken over hetzelfde onderwerp. Die moet toch echt voor 18.00 uur binnen kunnen zijn.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering met spoed door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.