Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5148-5149

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld (30432), en over:

- de motie-Omtzigt/Tang over het inzichtelijk maken van kosten van hypotheken en individuele pensioenen (30432, nr. 18).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 juli 2007.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Luijben (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Luijben (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Luijben (SP):

Voorzitter. De SP-fractie is het eens met de doelstelling om de monopoliepositie van verzekeraars te doorbreken en zij is voor meer transparantie en lagere kosten voor de consument. Toch stemt de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel, en wel om de volgende twee redenen. Ten eerste worden de kosten van het wetsvoorstel voornamelijk gedekt door verhoging van de assurantieprovisie met 0,5%. Dit verlaagt niet de kosten, maar verhoogt deze in tegendeel voor alle verzekerden, ook voor verzekerden die met de onderhavige wet niets van doen hebben. Ten tweede zorgt dit wetsvoorstel voor een aanzienlijke geldstroom richting de toch al zwaar gesubsidieerde eigenhuizenbezitters.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement op stuk nr. 19.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mag ik de heren Blok en Depla verzoeken, het wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen?

De heer Depla (PvdA):

Voorzitter. Ik ben gaarne bereid dit mooie wetsvoorstel samen met collega Blok ook daar te verdedigen.

De voorzitter:

Wij vertrouwen u dat toe.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Tang (30432, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.