Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5163

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de minister van Financiën over de oprichting van een stichting voor Nederland als centrum voor financiële dienstverlening (31064, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, uit te spreken dat deze Kamer, na kennisneming van de op 2 juli jongstleden verschafte schriftelijke inlichtingen en de inlichtingen die zijn gegeven tijdens het vandaag gevoerde algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën met de minister van Financiën, geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid om op grond van artikel 34, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 een voorafgaande machtiging bij wet te verlangen voor de voorgenomen medeoprichting door de Staat van de Stichting Holland Financial Centre (31064).

Daartoe wordt besloten.