Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5159

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over het mestbeleid, te weten:

- de motie-Ouwehand/Polderman over het niet langer bekostigen van het meetnet (28385, nr. 86);

- de motie-Ouwehand over een rapport over de maatschappelijke kosten van het mestbeleid van de afgelopen vijftien jaar (28385, nr. 87);

- de motie-Ouwehand/Polderman over het laten vervallen van de graasdiernorm voor permanent opgestalde melkkoeien (28385, nr. 88).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar moties (28385, nrs. 87 en 88) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Polderman (28385, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.