Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5167-5168

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Beleidsprogramma Jeugd en Gezin, te weten:

- de motie-Agema over gratis sport voor alle kinderen (31001, nr. 6);

- de motie-Sterk/Bouchibti over signalen in de verwijsindex (31001, nr. 7);

- de motie-Sterk/Bouchibti over het organiseren van de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen (31001, nr. 8);

- de motie-Verdonk c.s. over verbreding van de gegevens in het EKD (31001, nr. 9);

- de motie-Verdonk c.s. over concrete voorstellen voor de financiële en organisatorische regierol van gemeenten bij de Centra voor Jeugd en Gezin (31001, nr. 10);

- de motie-Verdonk c.s. over het samenvoegen van de bureaus Jeugdzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin (31001, nr. 11);

- de motie-Langkamp c.s. over overheveling van de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten van de AWBZ naar de provinciaal gefinancierde jeugdzorg (31001, nr. 12);

- de motie-Langkamp/Dibi over verplichte invoering van het schoolzwemmen op alle basisscholen (31001, nr. 13);

- de motie-Koşer Kaya over het afzien van een uitgebreide risico-inventarisatie voor álle kinderen onder vier jaar (31001, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Verdonk c.s. (31001, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • - de Centra voor Jeugd en Gezin herkenbare en laagdrempelige punten voor opgroei- en opvoedvragen moeten zijn;

  • - door de centra adequate en passende hulp geboden moet worden en die hulp ook gecoördineerd moet worden;

constaterende dat:

  • - de aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling van de gemeenten voor de centra nog niet voldoende uitgewerkt is;

  • - de functies, die in het basismodel van de centra worden genoemd, niet allemaal onder de volledige regie van de gemeenten vallen;

overwegende dat gemeenten in staat gesteld moeten worden om de organisatorische en financiële regierol bij de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin ook op zich te nemen;

verzoekt de regering, voor Prinsjesdag met concrete voorstellen te komen waarin geregeld wordt dat, en op welke wijze, de financiële en organisatorische regierol van gemeenten bij de Centra voor Jeugd en Gezin vorm krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (31001).

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (31001, nr. 14) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Agema (31001, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk/Bouchibti (31001, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sterk/Bouchibti (31001, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdonk c.s. (31001, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verdonk c.s. (31001, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdonk c.s. (31001, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp c.s. (31001, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp/Dibi (31001, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.