Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5152

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over eerwraak en politieoptreden in Alkmaar, te weten:

- de motie-Arib over registratie van het aantal vrouwen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van huiselijk of eergerelateerd geweld (30388, nr. 16);

- de motie-Jasper van Dijk over eenduidige aangifte en registratie van eergerelateerd geweld (30388, nr. 17);

- de motie-De Roon over vuurwapenbezit onder mannen van Turkse afkomst (30388, nr. 18);

- de motie-De Roon over bestrijding van bezit van en handel in illegale vuurwapens (30388, nr. 19);

- de motie-De Roon over forse minimumstraffen voor illegaal vuurwapenbezit en -handel (30388, nr. 20).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Arib stel ik voor, haar motie (30388, nr. 16) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30388, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. U zegt dat deze motie is aangenomen. Ik kan mij dat niet voorstellen.

De voorzitter:

Als er aarzeling is, stemmen wij opnieuw. Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd. Dat zijn 76 zetels. Het is altijd goed dat u het vraagt.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Ik meen dat niet goed wordt geteld. Ik verzoek u het nog eens goed na te tellen.

De voorzitter:

Wij gaan het nogmaals natellen. Als wij ons vergissen, komen wij daar rond voor uit. De SP heeft 25 zetels, de PvdA heeft er 33, GroenLinks heeft er 7, plus 2 van de PvdD en 9 van de PVV, maakt in totaal 76 stemmen.

(applaus)

In stemming komt de motie-De Roon (30388, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (30388, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (30388, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.