Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5165

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten:

- de motie-Ouwehand/Van Gent over het als leidend beschouwen van de verplichte instandhoudingsdoelen bij de aanwijzing en begrenzing van Natura-2000 gebieden (30800 XIV, nr. 127);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over het opnemen in de begroting 2008 van de benodigde kosten voor herstelbeheer (30800 XIV, nr. 128);

- de motie-Ouwehand c.s. over een plan van aanpak ter aanscherping van het generieke ammoniakbeleid (30800 XIV, nr. 129);

- de motie-Ouwehand over een plan voor het realiseren van de ammoniakdoelstellingen (30800 XIV, nr. 130);

- de motie-Jacobi/Polderman over het vastleggen van de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur in een ministeriële regeling (30800 XIV, nr. 131);

- de motie-Jacobi/Polderman over het opnemen van compensatie vooraf in de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (30800 XIV, nr. 132).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar moties (30800-XIV, nrs. 127 en 129) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar motie (30800-XIV, nr. 131) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Jacobi (30800-XIV, nr. 132) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (30800-XIV, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30800-XIV, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.