Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5151-5152

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verkoop van aandelen Connexxion, te weten:

- de motie-Roemer over het afzien van de overgang van aandelen naar Transdev (28165, nr. 63);

- de motie-Roemer over het behoud van 51% van de aandelen Connexxion (28165, nr. 64);

- de motie-De Krom/Mastwijk over uitstel van de verkoop van Connexxion (28165, nr. 65).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

De voorzitter:

De motie De Krom/Mastwijk (28165, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is een besluit te nemen over de verkoop van Connexxion;

overwegende dat het voor de Kamer van belang is een volledig beeld te hebben van de factoren en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de verkoop van Connexxion voordat tot definitieve verkoop wordt overgegaan;

verzoekt de regering, geen definitief besluit te nemen over de verkoop van Connexxion voordat de Kamer geheel en volledig inzicht heeft in alle overwegingen en factoren die een rol hebben gespeeld bij de keuze van de partij aan wie de verkoop plaatsheeft en voordat de Kamer volledig inzicht heeft gekregen hoe de prijs tot stand is gekomen en welke factoren daarbij van invloed zijn geweest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66 (28165).

Deze gewijzigde motie is reeds rondgedeeld.

Aangezien de gewijzigde motie-De Krom (28165, nr. 66) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Roemer (28165, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (28165, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.