Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5126-5129

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over het zorgverzekeringspakket.

De voorzitter:

Voor leden die vandaag nog geen VAO hebben bijgewoond, herhaal ik maar even dat het kerstregime geldt. Dat betekent dat u uw moties zonder verder commentaar indient. Bij de beantwoording kunt u alleen vragen stellen als het antwoord onduidelijk is of als u het niet begrijpt.

Mevrouw Schippers (VVD):

Voorzitter. Ons was een brief toegezegd. Ik heb tot vijf minuten voor dit debat zitten wachten op die brief, maar ik heb hem niet gekregen. Daarom heb ik besloten om de volgende motie in te dienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het uit het Ziekenfonds halen van de periodieke tandheelkundige controle voor volwassenen weinig gevolgen heeft gehad voor het percentage mensen dat zich periodiek tandheelkundig liet controleren;

verwachtende dat het weer onder de basisverzekering brengen van de periodieke tandheelkundige controle voor volwassenen dus ook weinig effect zal hebben, terwijl de kosten van deze maatregelen worden geschat op 186 mln.;

constaterende dat tegelijkertijd naar schatting 400.000 kinderen tussen de 2 en 12 jaar niet of veel te laat door de tandarts worden bereikt, terwijl deze kinderen wel zijn verzekerd zonder premie te betalen;

constaterende dat tegelijkertijd de groep jongvolwassenen tussen de 17 en 22 jaar eveneens een hoog percentage kent dat geen tandarts bezoekt;

verzoekt de regering, af te zien van dure symboolmaatregelen en een passende oplossing te zoeken voor de gesignaleerde problemen bij de genoemde groep kinderen en jongvolwassenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 136(29689).

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toegankelijkheid van zorg zo veel mogelijk gewaarborgd moet blijven;

van mening dat alle medisch noodzakelijke en maatschappelijk gewenste zorg verzekerd moet zijn in het basispakket;

verzoekt de regering, de gehele noodzakelijke tandzorg voor volwassenen op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 137(29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de periodieke preventieve tandcontrole voor volwassenen op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 138(29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een eigen risico een drempelverhogend effect heeft op de toegang tot zorg;

overwegende dat een drempelloze toegang tot preventieve tandzorg ter preventie van tandschade wenselijk is;

verzoekt de regering, de periodieke preventieve tandcontrole uit te zonderen voor het verplicht eigen risico in de zorgverzekering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 139(29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,Van Gerven

overwegende dat een eigen risico een drempelverhogend effect heeft op de toegang tot zorg;

constaterende dat jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar een risicogroep vormen voor tandbederf;

overwegende dat een drempelloze toegang tot integrale tandzorg ter preventie van tandschade voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar wenselijk is;

overwegende dat de zorg aan jongeren tot 18 jaar ook is uitgezonderd van het eigen risico;

verzoekt de regering, de tandzorg voor jongeren tot en met 21 jaar uit te zonderen voor het eigen risico,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 140(29689).

De heer Van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorstel van het kabinet voor de opname van de jaarlijkse periodieke tandheelkundige controle in het basispakket wordt ingegeven door de wens om het bezoek door jeugdigen aan de tandarts via hun ouders te stimuleren;

constaterende dat schade aan tanden en kiezen bij jeugdigen immers gedurende hun hele verdere leven gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van hun gebit;

constaterende dat het derhalve wenselijk is om de periodieke controle voor jeugdigen tot en met 21 jaar door de tandarts te faciliteren;

constaterende dat hiertoe de leeftijdsgrens van 18 naar 21 jaar dient te worden verruimd indien het kabinet dit financieel haalbaar acht;

verzoekt de regering, conform het voorstel van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, om de leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg voor jeugdigen van 18 naar 21 jaar te verruimen, waarbij deze zorg dient te worden uitgesloten van het eigen risico, op voorwaarde dat een en ander te realiseren is binnen de daarvoor bestemde financiële ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Veen, Omtzigt en Cramer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 141(29689).

Minister Klink:

Voorzitter. Gisteren hebben wij uitvoerig gesproken over twee varianten. In het coalitieakkoord is de afspraak opgenomen om een drempelloze toegang voor advies en controle bij de tandarts in het basispakket onder te brengen. Gisteren is het alternatief van de NMT uitvoerig besproken om integrale tandheelkundige zorg voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar in het pakket op te nemen. Wij hebben daarnaar afgelopen etmaal uitvoerig gekeken. Wij hebben her en der enige adviezen ingewonnen. De Kamer had ons het verzoek gedaan om bij de afwegingen de NCPF, Zorgverzekeraars Nederland en de Consumentenbond te betrekken. Dat hebben wij gedaan. De afwegingen van de NMT waren inmiddels bekend. Ik zal de moties langslopen op basis van de afwegingen die wij het afgelopen etmaal hebben gemaakt.

Mevrouw Schippers vraagt om een keuze te maken ten behoeve van de vierhonderdduizend kinderen tussen de leeftijden van 2 en 12 jaar die naar schatting niet of te laat door de tandarts worden bereikt. Gisteren heb ik hierover gezegd dat het belangrijk is om de voorlichting via de Centra voor Jeugd en Gezin te intensiveren. Ik zal dit in ieder geval met mijn collega opnemen. Het tweede punt dat mevrouw Schippers in haar motie aansnijdt, betreft het voorstel van de NMT om de groep jeugdigen van 18 tot en met 22 jaar weer toegang te geven tot de tandarts. Ik weet niet of mevrouw Schippers de integrale tandartszorg bedoelt. Haar motie gaat in ieder geval in die richting.

Mijn probleem bij deze motie is gelegen in het feit dat wordt gezegd dat het een dure symboolmaatregel is om de periodieke controle weer onder het basispakket te brengen. Ik acht het geen symboolmaatregel. Dat blijkt nog eens uit het feit dat de Consumentenbond voor deze mogelijkheid kiest. De Consumentenbond zegt tijdens de consultatie het alternatief voor 17- tot en met 21-jarigen belangrijk te vinden, maar het ook van belang te vinden om de periodieke controle onder te brengen in het basispakket.

Ik heb gisteren al gesteld dat je op basis van de cijfers moet constateren dat de veranderingen die zijn opgetreden toen de periodieke controle uit het basispakket werd gehaald, niet groot zijn. Dit wordt bevestigd door het beeld dat zich aftekent ten aanzien van mensen die vrijwillig op basis van een aanvullend pakket naar de tandarts gaan. Toch wil ik niet van een symboolmaatregel spreken. Je stelt de mensen in staat om op basis van een consult bij de tandarts hun eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de integrale tandartszorg. Op grond van deze overweging, ontraad ik het aannemen van deze motie.

De motie van de leden Van der Veen, Omtzigt en Cramer die in het verlengde hiervan ligt, wil ik wel ondersteunen. De afweging die wij hebben gemaakt, wijst uit dat het op basis van onze eerste inschattingen mogelijk is om integrale tandartszorg gevrijwaard van een eigen risico voor de groep van 18- tot en met 21-jarigen in het basispakket op te nemen binnen de financiële ruimte die is gereserveerd. Ik zal de Kamer de verhoudingsgetallen niet onthouden, hoewel het om voorlopige ramingen gaat. Het kost 186 mln. om drempelloos advies en controle bij de tandarts onder te brengen in het basispakket. Voor het alternatief liggen de kosten rond de 115 mln. Wat de betaalbaarheid betreft, zijn het dus volwaardige alternatieven. Wij zouden zelfs nog iets goedkoper uit zijn, maar dat heeft allerlei koopkrachteffecten. Ik benadruk nog eens dat het voorlopige berekeningen betreft.

Op basis van deze berekeningen verklaar ik mij bereid om het alternatief voorstel dat gisteren vanuit de Kamer is gedaan, in het kabinet te verdedigen. Het moet wel betaalbaar zijn en passen binnen de financiële kaders die wij hiervoor hadden gereserveerd. Ik zal de Kamer hierover zo spoedig mogelijk berichten. Die clausule staat echter in feite ook al in de motie. Ik neem de motie dus over en ik zeg een en ander toe.

De heer Van Gerven (SP):

Betekent deze toezegging dat de preventieve controle voor volwassenen en wat daarover is opgenomen in het coalitieakkoord, van de baan is? Wordt dit als het ware uitgeruild tegen dit voorstel?

Minister Klink:

Ja, dat betekent dit.

De heer Van Gerven (SP):

Dat lijkt mij een slechte zaak.

Minister Klink:

Ja, ik begrijp de overweging die u hierbij hebt. Beide zaken hebben immers eigen loffelijkheden. Ik zei gisteren echter al, dat het wel betaalbaar moet blijven. De marges van de voordelen van het in het basispakket opnemen van de periodieke controle zijn smal; ook dat heb ik gisteren al gezegd. Het is daarom, dat ik dit een volwaardig alternatief vind. Ik poets niet weg dat de opname van preventieve controle voor volwassenen in het basispakket een loffelijk streven is en dat daaraan voordelen verbonden zijn. Niet alles is echter betaalbaar. Daarom moeten wij een afweging maken. De NMT heeft zelf dit voorstel gedaan. Verder hebben wij de NPCF geconsulteerd. Ook daar vindt men dit een beter alternatief. Ook bij Zorgverzekeraars Nederland neemt men dit standpunt in. Ik heb al gezegd dat alleen de Consumentenbond een ander standpunt inneemt. Daarom vind ik, alles afwegend, dat ik dit in het kabinet moet inbrengen als een alternatief voor wat er in het coalitieakkoord stond, namelijk een drempelloos consult bij de huisarts voor de periodieke controle.

Dit brengt mij bij mijn overwegingen bij de moties van de heer Van Gerven. In zijn motie op stuk nr. 137 wordt gevraagd om alle medisch noodzakelijke en maatschappelijk gewenste zorg in het basispakket op te nemen, om van daaruit de gehele noodzakelijke tandzorg voor volwassenen op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat ons te ver en is niet betaalbaar. Bovendien vinden wij dat volwassenen hierbij een belangrijke eigen verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt voor de integrale tandartszorg en, voor zover het alternatief overgenomen wordt, ook voor de preventieve controle.

Daarmee is ook gezegd dat ik de tweede motie van de heer Van Gerven ontraad, op stuk nr. 138. Wij willen dit afwegen tegen het alternatief dat gisteren is opgekomen. Daarom willen wij onszelf niet vastleggen op de opname van de preventieve tandcontrole voor volwassenen. Daarover gaat nu juist de afwegingen die wij in het kabinet gaan maken.

De motie van de heer Van Gerven op stuk nr. 139 gaat over het eigen risico dat een drempelverhogend effect zou hebben op de toegang tot zorg. Daarom zou de periodieke preventieve tandcontrole uitgezonderd moeten worden. Ook het aannemen van deze motie ontraad ik, omdat dit deel uitmaakt – ik ben hierin simpel – van de financiële ramingen die hiermee gemoeid zijn. Het gaat daarbij om 186 mln. Als ik dit zou toezeggen, zou het punt zich voordoen dat ik het eigen risico zou moeten uitzonderen als ik moest terugvallen op dit voorstel. Dat wil ik niet.

De motie van de heer Van Gerven op stuk nr. 140 gaat over jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Ik zal deze groep inderdaad uitzonderen van eigen risico, op voorwaarde dat wij het voorstel overnemen. Als wij deze groep integraal opnemen in het basispakket, is de tandzorg voor hen gevrijwaard van eigen risico.

De heer Van Gerven (SP):

Daarmee is het gevraagde in mijn laatste motie dus ingewilligd. Dat maakt deze motie overbodig. Ik trek die daarom in.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, over de ingediende moties vanavond te stemmen.

Daartoe wordt besloten.