Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5078-5079

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 juni 2007 over diagnose-behandelcombinaties (dbc's).

Mevrouw Schippers (VVD):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatstafconcurrentie in de ziekenhuiszorg zal leiden tot hogere administratieve lasten, tot minder innovatie, minder maatwerk, de kwaliteit niet verhoogt en daarmee ten koste zal gaan van de zorg voor de patiënten;

constaterende dat in het systeem van maatstafconcurrentie alles draait om prijs, maar dat de uiteindelijke kosten van zorg door maatstafconcurrentie ook nog eens niet per definitie lager hoeven zijn, omdat investeren in kwaliteit en innovatie niet wordt beloond;

constaterende dat verbetering van doelmatigheid heel goed samengaat met verbetering van kwaliteit, maar dat de verschillen in prijs tussen ziekenhuizen niet zijn te verklaren door alleen doelmatigheid en dat bovendien andere maatregelen veel drastischer ingrijpen in de doelmatigheidsverbetering zonder de nadelen van maatstafconcurrentie;

constaterende dat het bieden van hoge kwaliteit die elders in de zorg kosten bespaart, de moeilijke patiënt lokt of de last voor patiënten aanzienlijk verlaagt, niet wordt beloond, maar bestraft;

constaterende dat de zorgverzekeraar zich voor de onderdelen van de ziekenhuiszorg waarop maatstafconcurrentie van toepassing is, niet hoeft in te spannen om de beste zorg voor een scherpe prijs voor zijn verzekerde in te kopen, terwijl dat wel van de zorgverzekeraar wordt verwacht, nadat deze tijdelijke maatregel na drie jaar wellicht weer wordt afgeschaft;

verzoekt de regering, af te zien van invoering van maatstafconcurrentie in de ziekenhuiszorg en derhalve de NZa geen aanwijzing te geven dit alles in regels, beleidsregels en beschikkingen om te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39(29248).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onder meer in oktober 2005 tijdens de begroting VWS en in juni 2006 tijdens een algemeen overleg Kamerbreed grote zorgen werden uitgesproken over de problemen met de dbc's en snelle verbetering van de problemen is beloofd in de vorm van een verbeterplan met daarin een megaopschoning, een minder administratief belastend en fraudegevoelig systeem en een einde aan de spooknota's;

overwegende dat daarbij is uitgesproken dat drie maanden een redelijke termijn geacht mag worden waarop het plan "dbc's: eenvoudig beter" in werking zou moeten treden;

constaterende dat dbc Onderhoud aan de nadere uitwerking van het verbeterplan inmiddels al ruim een jaar werkt en de minister de Kamer nu laat weten dat deze zomer pas de finale besluitvorming plaatsheeft over de inhoud en het tijdpad voor de invoering van het verbeterplan;

van mening dat gezien de urgentie, de omvang van de problemen en de gevolgen die het niet oplossen hiervan voor de ziekenhuiszorg heeft, snelle verbetering dringend noodzakelijk is;

verzoekt de regering, als uitgangspunt voor het tijdpad te nemen dat nog dit jaar de gesignaleerde problemen met de dbc's structureel zijn opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40(29248).

De heer Van Gerven (SP):

Mevrouw de voorzitter. Ik wil de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,Van Gerven

overwegende dat de invoering van de diagnose-behandelcombinaties (dbc's) in ziekenhuizen zeer moeizaam verloopt en gepaard gaat met veel bureaucratie, administratieve rompslomp en hoge invoeringskosten;

overwegende dat het dbc-systeem niet leidt tot het beoogde doel van transparantie in kosten en kwaliteit van zorg;

overwegende dat het draagvlak voor invoering van dbc's onder medici en andere hulpverleners gering is;

constaterende dat Nederland het enige land ter wereld is waar men het dbc-systeem wil invoeren;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar alternatieven voor de dbc's als bekostigingssysteem in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41(29248).

Ik geef het woord aan de minister, maar niet nadat ik hem heb voorgehouden dat wij vandaag het zogenaamde kerstregime hanteren. Dit betekent dat ik iedereen verzoek om kort en bondig te zijn. De leden kunnen echt alleen als zij het niet begrijpen een aanvullende vraag stellen, maar met hun achtergrond verwacht ik dat zij alles begrijpen.

Minister Klink:

Mevrouw de voorzitter. Ik zal mijn best doen om aan dit laatste geen afbreuk te doen.

Mevrouw Schippers heeft een motie ingediend over de maatstafconcurrentie. Wij hebben over dit onderwerp uitvoerig van gedachten gewisseld tijdens het algemeen overleg. Ik heb toen gezegd dat de maatstafconcurrentie naar mijn mening een aantal grote voordelen heeft. Ik bestrijd dat hiermee de kaasschaaf over de zorgsector wordt gehaald, in die zin dat er alleen maar op prijs kan worden geconcurreerd en dat de doelmatigheid in feite kwaliteit en innovatie wegdrukt. Integendeel, de maatstaf wordt gevormd door 50% van de meest doelmatige ziekenhuizen waarin bepaald niet aangetoond is dat innovatie en kwaliteit als het ware daarop in mindering kunnen worden gebracht.

Voor zolang er een overgangsfase zal zijn, dit is afhankelijk van de evaluatie die met de vrije prijsvorming plaatsvindt, zal de maatstafconcurrentie een oefening zijn in het onderhandelen over de integrale tarieven van de kant van verzekeraars en de zorginstellingen. In het licht van en de route naar vrije prijsvorming is dit naar mijn stellige overtuiging erg belangrijk.

In de maatstaf is de zorgzwaarte verwerkt. Die kan dus niet in mindering worden gebracht op de kwaliteit.

Die kwaliteit krijgt bovendien nog een impuls doordat zij in het kader van de concurrentie die zal ontstaan en voor zover die ontstaat, meer en meer inzichtelijk is langs lijnen van prestatie-indicatoren.

Om deze redenen ontraadt ik de aanvaarding van deze motie.

Mevrouw Schippers heeft een tweede motie ingediend over het verbeterplan dbc's. Tijdens het algemeen overleg heb ik gezegd dat er een behoorlijke mate van progressie zit in de dbc's, zelfs zodanig dat er door het veld is gevraagd om de vrije prijsvorming op te rekken tot 40% omdat de dbc's daar in ieder geval stabiel zijn. Ik constateer tegelijkertijd dat de overgangsperiode tot 2008 waarin wij nog steeds uitgaan van de FB-budgetten, ons de ruimte biedt om de dbc's te verbeteren en dat wij dus uit dien hoofde voldoende tijd hebben. Overigens betekent dit niet dat mijn ambitie voor het verbeterplan daarmee ook in mindering moet worden gebracht. Het tijdpad dat hier wordt voorgesteld, vind ik te smal bemeten. Ik stel mijzelf tot doel het snel te doen, maar ook zorgvuldig. Ik neem dit mee als een aansporing van uw kant om de dbc's en de problemen ermee structureel en snel op te lossen. Ik ontraad de aanneming van deze motie.

Ik heb in feite al een antwoord gegeven op een groot deel van de overwegingen in de motie van de heer Van Gerven. Het dbc-systeem leidt wel tot transparantie van de kosten en de kwaliteit in de zorg. Het is nog niet over de hele linie stabiel, maar wij maken snelle vorderingen.

Nederland is kennelijk het enige land ter wereld dat met dbc's werkt, maar de DGR's in het buitenland hebben een soortgelijke structuur.

Ik ontraad de aanneming van deze motie, want een onderzoek naar alternatieve vormen van bekostiging zal ons nog verder afbrengen van een behoorlijke infrastructuur voor de prestatiebekostiging die wij beogen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, vanavond over de ingediende moties te stemmen.

Daartoe wordt besloten.