Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5119-5121

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli over het onderzoek naar SAR-helikopters.

De voorzitter:

Kan iemand mij snel uitleggen waar SAR voluit voor staat? Er zijn namelijk kijkers die ons volgen en mij dan gaan bellen waar de afkorting voor staat. Ik begrijp dat het "Search and Rescue" is.

U kent de regels. Alleen moties indienen, zonder verdere versierselen.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Search and Rescue-helikopters, gestationeerd in Leeuwarden, jaarlijks 100 tot 150 mensen vervoeren die acute zorg nodig hebben;

overwegende dat de mensen op de Waddeneilanden moeilijk bereikbaar zijn in het geval dat acute zorg nodig is;

constaterende dat de vliegtijd naar Den Helder langer is dan naar Leeuwarden;

overwegende dat de extra vliegtijd gezondheidsrisico's met zich meebrengt en de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt;Van Gerven

overwegende dat de Search and Rescue-basis ook een belangrijke rol speelt in de hulpverleningsketen bij rampenbestrijding en crisisbeheer;

verzoekt de regering, het ziekenvervoer van de Search and Rescue-basis in Leeuwarden te behouden en in nauw overleg met de betrokken overheden en verzekeraars te zoeken naar wegen om de kosten voor rampenbestrijding en ambulancevoorzieningen te beleggen bij hiertoe gebruikelijke financiers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 103(30800 X).

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Defensie sinds jaar en dag in een civiel-militaire samenwerking taken uitvoert met haar SAR-helikopters vanaf vliegveld Leeuwarden, die van essentieel belang zijn als schakel in de hulpverleningsketen van onder meer de Waddenregio;

overwegende dat de regering andermaal heeft aangegeven het spoedeisend patiëntenvervoer en de bijstand bij calamiteiten voor de regio onder minimaal dezelfde condities te zullen voortzetten en daartoe de regie zal nemen;

constaterende dat de regering zonder enig voorbehoud de locatie secundair vindt aan de kwaliteit van de hulpverlening door de SAR;

verzoekt de regering derhalve om uitvoering van een uitvoerig kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de kosten, baten, doelmatigheid en financiering van de voorgenomen civiel militaire taakuitvoering door de SAR, in aanvulling op het toegezegde bestuurlijk overleg;

verzoekt de regering, hangende dit onderzoek en de besluitvorming hieromtrent, af te zien van een uitgangspunt waarbij die locatiekeuze al is bepaald en waarbij al wordt voorgenomen het bestaande SAR-squadron in Leeuwarden op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Jacobi, Voordewind en Roland Kortenhorst. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 104(30800 X).

Ik verzoek ook de staatssecretaris om zonder onnodige versierselen te antwoorden. Ik hoop dat hij aan maximaal vijf minuten voldoende zal hebben.

Staatssecretaris Van der Knaap:

Voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Wij hebben gisteren heel uitvoerig stilgestaan bij de wens van Defensie om de SAR-helikopters te verplaatsen van Leeuwarden naar Den Helder. Alle argumenten over en weer zijn gewisseld. Ik begrijp heel goed de doelstelling achter beide ingediende moties. De motie van de heer Van Gerven bepleit een keuze om de helikopters in Den Helder te stationeren en daarna over de financiering te gaan praten en daarover contact te leggen met medeoverheden en verzekeraars. Dat wijs ik af omdat ik vind dat wij ook consistent moeten zijn. Ik ontraad daarom het aannemen van deze motie.

Dit ligt anders voor de motie van mevrouw Jacobi c.s. Die doet recht aan de discussie die wij met elkaar hebben gevoerd. Tijdens het overleg heb ik gezegd dat ik voorop stel dat de zorg gewaarborgd blijft. Daarover moet goed contact zijn met de regionale overheid, de provincie, vertegenwoordiging van de gemeenten en mijn collega's van BZK en VWS. Wij moeten op die manier bezien wat voor de zorg de beste oplossing is. Ik heb ook al gezegd dat het goed zou zijn om in overleg te treden met de verschillende instanties, om te bezien of wij de zorg ook kunnen borgen in een civiel-militaire afspraak. Op de keper beschouwd is deze zorg nu niet gegarandeerd. Als defensie geen gebruik maakt van de helikopters, kan er een beroep op worden gedaan. Centraal staat echter de behoefte voor de eigen activiteiten van defensie. Wij moeten daarom deze gelegenheid te baat nemen om te bezien of wij tot een goede borging kunnen komen, zodat de zorg daadwerkelijk kan worden gegeven als die nodig is.

In deze motie wordt ook uitdrukking gegeven aan de behoefte om nog een aantal zaken goed en zorgvuldig te onderzoeken. Er wordt in de motie gesproken over een kwantitatief onderzoek naar kosten, baten, doelmatigheid en financiering van de voorgenomen toekomstige civiel-militaire taakuitvoering door de SAR-helikopters. Dit doet recht aan de discussie die wij hebben gevoerd. Ik heb gisteren in het overleg aangegeven dat de zorg voor mij centraal staat en de plaats van de helikopters voor mij secundair is. Daarop wordt mijns inziens ingehaakt in de motie. Deze doet daarom recht aan de discussie die wij gisteren hadden. Ik ben bereid conform de inhoud van deze motie het overleg te starten en te komen tot aanvullende informatie. Ik probeer dit zo snel mogelijk te doen. Deze SAR-helikopters staan echter in ieder geval tot 2012 op Leeuwarden opgesteld. Even de tijd nemen lijkt mij daarom nu beter dan proberen nu tot conclusies te komen die wellicht voorbarig zijn. Ik probeer deze zaak nog dit jaar af te ronden, zodat ik de Kamer hierover in het najaar kan berichten. Ik hoop dat het overleg met de collega's, de provincie Friesland en de gemeenten zo verloopt, dat dit mogelijk is.

De heer Van Gerven (SP):

Ik moet de staatssecretaris corrigeren. De SP-fractie is geen voorstander van verplaatsing naar Den Helder. Wij willen de helikopters in het Waddengebied houden. Dit willen wij als uitgangspunt nemen voor verder onderzoek en bestuurlijk overleg. De staatssecretaris sprak in dit verband over Den Helder.

Staatssecretaris Van der Knaap:

Dan heb ik mij vergist. Ik heb het dictum van uw motie heel goed gelezen; u wilt het besluit terugdraaien om naar Den Helder over te plaatsen. U wilt de helikopters blijvend op Leeuwarden houden. Na dat besluit wilt u bezien hoe de financiering moet worden geregeld. Zo lees ik uw motie. Daarbij wordt echter uitgegaan van een keuze, nu al, voor Leeuwarden.

De heer Van Gerven (SP):

Het is correct dat ons uitgangspunt Leeuwarden is. Ik bestrijd echter dat er al besloten is dat er verplaatst wordt naar Den Helder. Gisteren hebben wij ook al gediscussieerd over de vraag of dit al eerder is besloten. Er is toen gesteld dat het een optie was, maar nog geen duidelijk besluit.

Staatssecretaris Van der Knaap:

Dat doet niet af aan het feit dat het dictum van uw motie mij zou verplichten om op Leeuwarden te blijven. Dat wijs ik af.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

In het laatste deel van mijn motie staat dat de staatssecretaris, hangende het onderzoek, zal afzien van een standpunt over de locatiekeuze. Gaat de staatssecretaris ook dit deel van de motie uitvoeren, of vindt hij alleen dat de locatie secundair is zonder daarover verder een uitspraak te doen?

Staatssecretaris Van der Knaap:

Wij hebben gisteren nadrukkelijk met elkaar van gedachten gewisseld. Het mooie van uw motie vind ik dat u alles open laat. In mijn antwoord doe ik dat ook. Ik concentreer mij op iets dat prioriteit van ons allen zou moeten hebben en ook heeft, namelijk dat er op het goede moment mogelijkheden voor zorg voor de patiënt zijn. Gisteren heb ik aangegeven dat de plaats waar die komen secundair is. Het lijkt mij goed om het bij deze formulering te laten, want wij hebben een compromis waar ik goed mee kan leven en dat volledig recht doet aan uw uitgangspunt.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik ben blij met het antwoord.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Over beide moties zal vanavond worden gestemd.

De vergadering wordt van 17.55 uur tot 18.05 uur geschorst.