Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5162-5163

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verlening van vergunningen voor nieuwe kolencentrales, te weten:

- de motie-Neppérus c.s. over een totaalplan over de energievoorziening voor Nederland op middellange en lange termijn (28240, nr. 78);

- de motie-Duyvendak over het proactief steunen van de ontwikkeling van een "energie-eiland" (28240, nr. 79);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het voorleggen van een evenwichtig pakket van afspraken met de energiesector aan de Kamer (28240, nr. 80);

- de motie-Samsom c.s. over het bewerkstelligen dat nieuwe fossiele elektriciteitscentrales de klimaatdoelen niet in gevaar brengen (28240, nr. 81).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Neppérus (28240, nr. 78) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ambitieuze doelstellingen heeft om tot een vermindering te komen van 30% van de CO2-uitstoot;

overwegende dat kolencentrales voor een grote uitstoot van CO2zorgen en dat effectieve afvang en opslag van CO2nog niet mogelijk is;

overwegende dat de voorgenomen bouw van nieuwe kolencentrales daarom moeilijk te begrijpen is in het licht van de klimaatdoelstellingen van de regering;

verzoekt de regering om de Kamer uiterlijk bij de begroting 2008 een totaalplan aan te bieden over de energievoorziening voor Nederland op middellange en lange termijn in het licht van de leveringszekerheid en door de regering geformuleerde klimaatdoelstellingen, waarbij ook wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling van de energiemix voor de productie van elektriciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (28240).

In stemming komt de gewijzigde motie-Neppérus c.s. (28240, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (28240, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (28240, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (28240, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.