Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5073-5078

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 juni 2007 over de aanleg en het onderhoud van wegen.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Ik weet dat ik kort moet zijn en ik ga dan ook onmiddellijk over tot het indienen van mijn moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen het gevoel dreigen te krijgen dat de overheid hun auto als melkkoe gebruikt, juist nu het ene plan na het andere wordt gelanceerd, van een "slurptaks" en verhoging van de bpm tot hogere parkeertarieven voor vervuilende auto's;

verzoekt de regering, dat niet te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de A4 voorlopig niet gaat doortrekken;

overwegende dat als gevolg hiervan grote maatschappelijke schade ontstaat;

overwegende dat de regering nog minimaal twee jaar nodig denkt te hebben om tot een besluit te komen, onder andere door alternatieven opnieuw door te rekenen;De Krom

overwegende dat om de huidige ernstige congestieproblemen te verminderen zowel de A13/A16 als de A4 moet worden aangepakt;

verzoekt de regering:

  • - nog dit jaar definitief te besluiten tot de doortrekking van de A4;

  • - de Kamer uiterlijk dit najaar te informeren hoe kan worden bereikt dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan, eventueel via noodwetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden De Krom en Madlener. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 67(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat besluitvorming over de A6/A9 van groot belang is voor de gehele Noordvleugel en dat snelle besluitvorming wenselijk is;

constaterende dat er vooralsnog geen overeenstemming is over het overkluizen van de Gaasperdammerweg aangezien er overeenstemming ontbreekt over de financiële bijdrage van de regio, met name de gemeente Amsterdam;

van mening dat de baten van het overkluizen van de Gaasperdammerweg vooral de gemeente Amsterdam toevallen en dat de gerezen patstelling de uitwerking van de gehele variant niet mag frustreren;

verzoekt de regering om uiterlijk dit najaar te besluiten om tot uitbreiding van de bestaande capaciteit van de A1, A6, A10 en A9 over te gaan, behoudens de overkluizing van de Gaasperdammerweg;

verzoekt de regering voorts, de aanpassing van de Gaasperdammerweg op zodanige wijze uit te voeren dat de gemeente Amsterdam in staat wordt gesteld om later alsnog zelf tot overkluizing over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat flexibilisering van (maximum)snelheden op snelwegen kan leiden tot een betere afwikkeling van de verkeersstroom c.q. betere doorstroming;

overwegende dat "zachter waar het moet en harder waar het kan" uitgangspunt van beleid dient te zijn;

overwegende dat de minister proeven wil uitvoeren met een maximum variabele snelheid van 120 km/u;

overwegende dat een maximumsnelheid van 130 km/u voor personenauto's in lijn ligt met de maximumsnelheid in andere EU-lidstaten;

verzoekt de regering om in de proeven een maximumsnelheid van 130 km/u mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is spitsstroken ruimer c.q. eerder open te stellen en dat dit voornemen alle steun verdient en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd;

overwegende dat continue openstelling van spitsstroken vanuit maximale benutting van de bestaande wegcapaciteit wenselijk is;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke barrières dit verhinderen en de Kamer uiterlijk eind 2007 een voorstel te doen om die barrières weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden De Krom, Madlener en Koopmans. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70(30800 A).

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dien één motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bereikbaarheid tussen Almere, Amsterdam, het Gooi en Schiphol onvoldoende is en verder verslechtert;

constaterende dat er nu voor planstudie weginfrastructuur Schiphol-Amsterdam-Almere 4,1 mld. en voor ov-investeringen een deel van de 2,8 mld. van de Zuiderzeelijngelden voor het traject Schiphol-Almere is gereserveerd;

constaterende dat er tot nu toe geen integrale studie is gemaakt waarin onderzocht wordt wat de effecten zijn op bereikbaarheid en milieu wanneer alle beschikbare middelen worden aangewend voor het verbeteren en het vernieuwen van ov-verbindingen;

overwegende dat het uitgangspunt moet zijn dat rijksmiddelen optimaal worden aangewend;

overwegende dat het nooit van kracht getuigt wanneer bepaalde alternatieven niet eens in discussie worden gebracht;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een studie te laten verrichten naar de effecten op bereikbaarheid en milieu wanneer alle nu beschikbare middelen worden ingezet op ov, en er in de regio kilometerheffing wordt ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Duyvendak. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 71(30800 A).

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Ik dien de volgende drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering bij monde van de minister van Verkeer en Waterstaat de indruk heeft gewekt dat versneld nieuwe rijkswegen en wegverbredingen worden gerealiseerd;

verzoekt de regering, voor de begroting 2008 een nationaal fileplan aan de Kamer voor te leggen, waarbij de file top 50 als uitgangspunt dient, inclusief de doelstellingen, de middelen en de eventuele (aanpassing van) wetgeving die nodig is om deze doelen nog deze kabinetsperiode te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Brinkman en De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat flexibilisering van (maximum)snelheden op snelwegen kan leiden tot een betere afwikkeling van de verkeersstroom c.q. betere doorstroming;

overwegende dat "zachter waar het moet, harder waar het kan" uitgangspunt van beleid dient te zijn;

overwegende dat de minister proeven wil uitvoeren met een variabele maximumsnelheid van 120 km/u;

verzoekt de regering, in de proeven een maximumsnelheid van 140 km/u mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Brinkman. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73(30800 A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de parkeertarieven de pan uitrijzen en dat burgers een steeds groter deel van hun inkomen aan parkeerbelastingen kwijt zijn;

constaterende dat steeds meer gemeenten hun uitgaven structureel dekken uit de opbrengsten van parkeerheffingen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de lokale parkeertarieven worden gemaximeerd op € 1 per uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Brinkman. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 74(30800 A).

Mevrouw Roefs (PvdA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij het project "De gebruiker bepaalt" sprake is van een nieuwe manier om burgers actief te betrekken bij infrastructuurprojecten;

overwegende dat vroegtijdige betrokkenheid weerstanden kan wegnemen en tot goede ideeën kan leiden;

verzoekt de regering, het project "De gebruiker bepaalt" te betrekken bij de aanbevelingen van het interdepartementale beleidsonderzoek (lBO) en het Manifest Denktank,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Roefs en Koopmans. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75(30800 A).

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel in het kader van de planstudie A6/A9 wordt gestudeerd op de inpassing van een verbrede A9 door Amstelveen;

overwegende dat bij deze planstudie een ondergrondse variant wordt overwogen waarbij boven het tunneldek woningen kunnen worden gerealiseerd;

overwegende dat na realisatie van de tunnel en de ontwikkelingen boven deze tunnel toekomstige infrastructurele uitbreidingen rond de A9 in Amstelveen niet meer te realiseren zijn;

overwegende dat parallel aan de A9 de succesvolle hoogwaardige ov-verbinding Zuidtangent rijdt;

overwegende dat de Zuidtangent tussen Schiphol en Amstelveen niet over een vrije baan beschikt maar gebruikmaakt van de A9;

overwegende dat de Zuidtangent over de rest van het tracé vrijwel overal over een vrije baan beschikt;

verzoekt de regering, in de planstudie A6/A9 een variant te onderzoeken waarbij binnen de tunnel van de A9 ter hoogte van Amstelveen een vrijliggende ov-baan wordt gerealiseerd die zodanig is gedimensioneerd dat deze in de toekomst ook te benutten is voor een metro of lightrailverbinding,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Haverkamp. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76(30800 A).

Minister Eurlings:

Voorzitter. Ik dank de geachte afgevaardigden voor hun bijdragen en moties. Ik probeer deze zo snel mogelijk af te handelen. Ik kom allereerst te spreken over de motie over de slurptaks. Ik ben het met de indiener eens dat verschillende maatregelen logisch op elkaar moeten ingrijpen zodat wordt voorkomen dat het samenspel daarvan tot onduidelijkheid leidt. Het moet een logisch geheel zijn. Het charmante van het variabel maken van de vaste bpm is evenwel dat milieuonvriendelijke auto's wat duurder worden en milieuvriendelijke auto's wat goedkoper. Dat is ook de bedoeling van die variabele kilometerprijs waar de bpm gedeeltelijk of geheel in wordt versleuteld. Ik ontraad daarom het aannemen van deze motie.

In de motie over de A4 wordt de regering verzocht om nog dit najaar definitief te besluiten tot doortrekking, knoop doorhakken et cetera. Ik heb eerder aangegeven dat ik het van belang vind dat die weg er komt en dat er een besluit wordt genomen. Juist vanwege het belang van het vergroten van de capaciteit van de weg heb ik niets aan dappere woorden in dit huis. Ik zou hier heel daadkrachtig kunnen roepen dat ik dergelijke besluiten neem, maar de Raad van State zou mij later gewoon terugfluiten. Dan zitten wij pas echt met de gebakken peren en dan zijn wij pas echt terug bij af. Ik heb al gezegd dat zodra het juridisch verantwoord is om tot besluitvorming over de A4/A13 te komen, ik een besluit zal nemen. Geen dag later. Ik zet alles op alles om de zaak juridisch rond te krijgen. Daar is geen termijn van minimaal twee jaar voor nodig; het dictum van de motie klopt niet en eerder heb ik in dit verband heel andere termijnen genoemd. Ik probeer een en ander zo snel mogelijk gereed te krijgen. Juist omdat ik de zaak zo belangrijk vind, heb ik niets aan dappere woorden die later als een luchtballon leeglopen en waar niets van overblijft. Ik moet het aannemen van deze motie dus ontraden.

Er is een motie ingediend over de A6/A9. Daarmee wordt vooruitgelopen op de discussie die later dit jaar wordt gevoerd. Verschillende varianten voor de A6/A9 liggen op tafel, inclusief bijdragen, bemoeienis van de regio, stadsprovincie et cetera. Ik denk niet dat het goed is om nu op welke manier dan ook op de besluitvorming ter zake vooruit te lopen. Dat vergemakkelijkt het niet. Ook in die zin dien ik de aanneming van deze motie dus te ontraden.

In het kader van de motie over de flexibilisering en het verhogen van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur is gesteld dat in andere Europese landen deze maximumsnelheid ook de norm is. Dat valt nogal mee. Met name in met Nederland vergelijkbare landen zoals België en Luxemburg, waar ook een wegennet met veel op- en afritten is en er geen lange "Strecke" met weinig op- en afritten zoals in Duitsland en Frankrijk zijn, is gekozen voor 120 kilometer per uur. Ik ben zeer voor flexibilisering en het optrekken van de maximumsnelheid van 100 tot 120 kilometer per uur en zelfs van minder dan 100 tot 120 kilometer per uur. Ik ben er ook zeer voor dat je 's avonds laat op een lege autosnelweg niet maar 100 kilometer per uur hoeft te rijden. Dat begrijpt niemand. Ik wil nu alleen niet boven de 120 kilometer per uur uit gaan, want dan krijg ik ellende met onder andere de geluids- en fijnstofrichtlijnen. Eerder is met uw Kamer ook echt afgesproken dat 120 kilometer per uur de norm zou blijven. Ik wil daaraan vasthouden. Ik ontraad dus de aanneming van deze motie.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Ik weet niet of de minister de motie goed heeft gelezen, maar daarin staat niet het verzoek aan de regering om naar 130 kilometer per uur te gaan, maar om die snelheid bij de proeven te betrekken.

Minister Eurlings:

Geachte afgevaardigde, ik heb u eerder in het Kamerdebat gezegd dat wij proeven met variabilisering binnen de 120 kilometer per uur aan het nemen zijn en dat ik de uitslag van die proeven wil afwachten. De experimenten lopen nu. Later kan er een moment komen waarop wij daar met de Kamer over spreken. Om legio redenen, onder andere die ik net noemde, wil ik er nu geen extra proeven aan toevoegen die juridische problemen opleveren en tot extra regelgeving leiden. Ik ontraad de aanneming van deze motie dus.

De motie op stuk nr. 70 gaat over het eerder openstellen van de spitsstroken. Ik heb gezegd dat wij op dat vlak op een lijn zitten. Ik wil dat die stroken niet meer dicht kunnen zijn, zeker niet zodra er files ontstaan. Dat is niet verkoopbaar en onbegrijpelijk. De flexibilisering is een eerste stap in de goede richting. Zodra er een file dreigt te ontstaan, springen de spitsstroken open, of het nu morgen, middag, avond of nacht is. Ik ben bereid om in kaart te brengen of er mogelijkheden zijn om spitsstroken continu open te stellen. Eerder heb ik gezegd dat dit alleen zo gemakkelijk nog niet is. Flexibilisering is de gemakkelijkste eerste stap. Ik beschouw deze motie in ieder geval als ondersteuning van het beleid, want wij zitten op een lijn.

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Krom c.s. (30800-A, nr. 70) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Minister Eurlings:

De motie op stuk nr. 71 gaat over het reserveren van alle beschikbare middelen voor de A6-A9, ten minste in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere. Ik moet de aanneming van deze motie ontraden, allereerst omdat ik ten principale het altijd afzetten van het ov tegen het vuile asfalt een achterhaalde benadering vind. Wij hebben ze allebei in een goede mix nodig. Bovendien is asfalt niet 100% vies en ov 100% schoon. Mede door vorige collega's van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is geconstateerd dat, hoe het ook zij, een investering in de wegcapaciteit rondom het Amsterdamse keihard nodig is, omdat het verkeer er anders vastloopt. Voor het kabinet is het niet of-of, maar en-en. Iedere andere gedachte daarover is ook dankzij het reeds genomen besluit om ook in de weg te investeren, achterhaald. Ik moet de aanneming van deze motie dus ontraden.

De motie op stuk nr. 72 gaat over een Nationaal Fileplan. Deze motie is overbodig. Er komen een begroting, een beleidsplan en een MIT aan. Bovendien bestaat het Urgentieprogramma Randstad. Al de daarin vermelde maatregelen bergen het hoge ambitieniveau in zich om knelpunten weg te werken. Het departement heeft geen behoefte aan het nader opvoeren van de interne bureaucratie dankzij fileplannen en dergelijke. Die zitten integraal in de plannen die het ontwikkelt. Een van de hoofddoelstellingen van het beleid is dat aan de oplossing van het fileprobleem wordt gewerkt. Deze motie is dus overbodig. Ik ontraad de aanneming ervan dan ook.

De motie op stuk nr. 73 gaat niet over een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, maar van 140 kilometer per uur. Ik kan hier heel kort over zijn: ik ontraad de aanneming van deze motie om de zelfde reden als ik heb aangevoerd om de aanneming van de motie op stuk nr. 70 te ontraden. Ik herhaal dat ik het belangrijk vind dat wij voor het eerst in Nederland proeven gaan doen om na te gaan of er 120 kilometer per uur kan worden gereden als het rustig is op stukken waarvoor de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt. Dit meen ik serieus. Aan het verder opschroeven van de maximumsnelheid kleven zeer veel complicaties. Ik wil de uitslag van de reeds ingezette proeven afwachten en ontraad dus de aanneming van deze motie.

De motie op stuk nr. 74 gaat over een parkeerbelasting van € 1 per uur. Ik moet de aanneming daarvan ontraden, omdat dit niet tot de competentie van mijn departement behoort, los van alle andere argumenten. Gemeenten hebben ter zake beslissingen te nemen. Gemeenteraadsleden worden op hun standpunten in dezen door de burger afgerekend of afgestemd. Daarom kan ik deze verantwoordelijkheid als minister van Verkeer en Waterstaat niet op mij nemen. Ik kan niet anders dan de aanneming van deze motie ontraden.

Via de motie op stuk nr. 75 wordt de regering verzocht om het project "De gebruiker betaalt" te betrekken bij de aanbevelingen van het interdepartementale beleidsonderzoek en het Manifest Denktank. Tegen mevrouw Roefs heb ik eerder gezegd dat ik haar gedachtegang in dezen ondersteun. Ik ben het met haar eens. Ik beschouw deze motie dus als een ondersteuning van het beleid.

Bekend is dat het kabinet binnenkort besluiten neemt over de A6-A9. Daar is heel lang over gesproken. In het gebied rondom Amsterdam dient zowel in het openbaar vervoer als in de weg te worden geïnvesteerd. Beide zijn in dat gebied erg belangrijk. Als ik de motie op stuk nr. 76 zo mag uitleggen dat ik zal bezien hoe het openbaar vervoer over de weg op het onderscheiden weggedeelte zo efficiënt mogelijk kan worden ingepast, beschouw ik haar als ondersteuning van het beleid en kan ik er zo mee aan de slag. Ik kan nu nog niet zeggen of dit dankzij een extra rijstrook of anderszins mogelijk is. Hoe het ook zij, de voorwaarde is dat de planvorming niet nader wordt vertraagd en dat de gemaakte afspraken, waar jaren aan is gewerkt, niet worden ontkracht. Daar zit in de regio niemand op te wachten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Roefs/Koopmans (30800-A, nr. 75) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Over de overgebleven moties, ingediend tijdens dit VAO over de aanleg en het onderhoud van wegen, wordt vanavond tijdens de eindstemming gestemd.