Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5169-5170

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van rapport "Transparantie in presentaties" (19637, nr. 1161);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake kabinetsreactie eindrapportage van de VCE te vervroegen (30420, nr. 45);

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de Algemene Rekenkamer inhoudende lijst van museale instellingen die kunnen worden aangemeld als RWT (30850, nr. 24);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van resultaten onderzoek naar bedrijfsvoering en de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming ISM eCompagny (30891, nr. 41);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, over de resultaten van verschillende vergaderingen NAVO-hoofdkwartier in Brussel (28676, nr. 38);

 • een, over het al dan niet continueren van de stationering van SAR-helikopters vliegbasis Leeuwarden (30800-X, nr. 102);

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de ongecontroleerde lozing van radioactieve stoffen (25422, nr. 54);

 • een, over de jaarverantwoording 2006 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (28240 en 29023, nr. 77);

 • een, over het Programma Luchtwassers (28385, nr. 85);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over verblijfsvergunning onder bepaalde voorwaarden aan vreemdelingen (31018, nr. 24);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de onderzoeken uitgevoerd door de TU Delft beveiligingssysteem ERTMS (22026, nr. 270);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over vaststellen van tarieven voor het stads- en streekvervoer (23645, nr. 162);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over criminaliteit tegen ondernemers (30800-XIII en 28684, nr. 69);

 • een, ten geleide van onderzoek "De kracht van pensioenfondsen" (30800-XIII en 26485, nr. 70);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over bevordering van de arbeidsparticipatie (29544, nr. 94);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de actuele stand van zaken betreffende het nieuwe ESF-programma (2007-2013) (26642, nr. 102);

 • een, over de rol van uitzendbureaus bij re-integratie (30545 en 29674, nr. 28);

 • een, over de financieringssystematiek van de Wet werk en bijstand (WWB) (30545 en 29674, nr. 29);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de maatregelen om de infectieziektebestrijding te verbeteren (22894 en 25295, nr. 127);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, ten geleide van het Programma Jeugd en Gezin (31001, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over bindingspremie voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de wachtlijstproblematiek;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van afschrift brief Fuikenvisserijvereniging IJsselmeer "St. Petrus".

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van de staatssecretaris van Financiën, over te veel betaalde premies.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden.

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (31093);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die vennootschap (31090);

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (31094).