Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5164

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad, te weten:

- de motie-Thieme over het met onmiddellijke ingang beperken van internationale transporten van levend pluimvee (21501-32, nr. 231);

- de motie-Thieme over compensatie van pluimveehouders met vrije uitloopsystemen en hobbydierhouders (21501-32, nr. 232).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Thieme (21501-32, nr. 231) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transporten met pluimvee en pluimveeproducten de belangrijkste veroorzakers zijn van de verspreiding van het vogelpestvirus H5N1 welke ook voor mensen gevaarlijk is;

constaterende dat internationale pluimveetransporten nog steeds onbeperkt zijn toegestaan en dat het risico van verspreiding van het H5N1-virus hierdoor kan worden versneld;

overwegende dat belangen van de volksgezondheid nopen tot vergaande maatregelen om de verspreiding van aviaire influenza te voorkomen;

verzoekt de regering, met onmiddellijke ingang internationale transporten van levend pluimvee sterk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 233 (21501-32).

De motie-Thieme (21501-32, nr. 232) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biologische pluimveehouders en hobbydierhouders onevenredig zwaar en keer op keer getroffen worden door maatregelen als een verplichte afscherm- of ophokplicht in het kader van het preventiebeleid ten aanzien van het virus H5N1;

overwegende dat gelet op grootschalige dodingen de ingezette middelen om aviaire influenza te bestrijden voor dieren dodelijker zijn dan de kwaal zelf ooit is geweest;

overwegende dat belangen van de volksgezondheid nopen tot vergaande maatregelen om de verspreiding van aviaire influenza te voorkomen;

verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen waarin biologische pluimveehouders en hobbydierhouders gecompenseerd worden, door de intensieve pluimveesector, voor verplichte maatregelen die met het oog op economische belangen van pluimveehouders en pluimveevervoerders vanuit de regering worden getroffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 234 (21501-32).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (21501-32, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (21501-32, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.