Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5149-5150

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 2006, te weten:

- de motie-Poppe over verbetering van het financieel beheer en de voorraadadministratie (31031 X, nr. 9);

- de motie-Knops/Eijsink over de verdeling van extra middelen in het kader van de commissie-Posthumus (31031 X, nr. 10);

- de motie-Boekestijn/Knops over het expliciet vermelden van de beleidsconclusies (31031 X, nr. 11);

- de motie-Boekestijn/Eijsink over verhoging van de kwaliteit van de beleidsinformatie (31031 X, nr. 12);

- de motie-Eijsink/Knops over rapportage over de voortgang van bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer (31031 X, nr. 13);

- de motie-Brinkman over het op hoger niveau brengen van het bedrijfskundig kennisniveau van het management (31031 X, nr. 14);

- de motie-Brinkman over verschillen tussen de administratieve en de werkelijke materieelvoorraad (31031 X, nr. 15);

- de motie-Brinkman/Eijsink over het terugbrengen van het bedrag voor niet te controleren facturen tot € 500 (31031 X, nr. 16).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 juni 2007.)

De voorzitter:

De motie-Boekestijn/Eijsink (31031-X, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer vaststelt dat op basis van de beschikbare beleidsinformatie van het ministerie van Defensie in het jaarverslag 2006 niet goed is af te leiden of de beleidsdoelen zijn gerealiseerd en wat de relatie is tussen doelen, activiteiten en middelen;

overwegende dat de Kamer in haar controlerende taak in staat moet zijn om een oordeel te vellen over de realisatie van doelen en het behalen van prestaties in het jaarverslag van het ministerie van Defensie;

verzoekt de regering, voortaan binnen de huidige begrotingsindeling in de komende begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Defensie de kwaliteit van de beleidsinformatie te verhogen, zodat het percentage concrete doelbereiking, geleverde prestaties en middelen in de komende jaren substantieel stijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (31031-X).

In stemming komt de motie-Poppe (31031-X, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Knops/Eijsink (31031-X, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boekestijn/Knops (31031-X, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Boekestijn/Eijsink (31031-X, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Knops (31031-X, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31031-X, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31031-X, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman/Eijsink (31031-X, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.