Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5153

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van de vacature van een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (31096, nr. 2).

De voorzitter:

ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:

  • 1. mr. A.H. van Delden;

  • 2. mr. J.J.H. Suyver;

  • 3. mr. G.J.W. van Oven.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.