Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5150

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het presidium over een verzoek aan het CPB en het MNP inzake een doorrekening van de gevolgen van het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060, nr. 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor LNV en de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te vragen om dit verzoek voor te leggen aan het CPB, respectievelijk het MNP.

Daartoe wordt besloten.