21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Goedkeuring van het op 25 augustus 2010 te Tokio tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 249 en Trb. 2011, 84) – 32776

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet – 32777

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 23 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Afschrift brief UNHCR over asielbeleid Afghaanse meisjes – 19637-1419

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2011 – 21501-02-1060

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 mei 2011 – 21501-02-1061

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking op 24 mei 2011 – 21501-04-131

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 16 en 17 mei 2011 – 21501-07-796

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor EU Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 23 mei 2011 – 21501-28-69

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 27 mei 2011 – 21501-33-320

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling beleid EU t.a.v. ITU-Wereldradioconferentie 2012 – 22112-1168

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening versterkte samenwerking voor unitaire octrooibescherming – 22112-1169

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Akte van de Interne Markt – 22112-1170

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling ruimtevaartstrategie – 22112-1171

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling bescherming kritieke informatiestructuur – 22112-1172

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening elektronische publicatie Publicatieblad van de Europese Unie – 22112-1173

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn woningkredietovereenkomsten – 22112-1174

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding RIVM/CIb strategisch beleidsplan 2011–2015 – 22894-299

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vermeende kartelvorming tussen de ov-bedrijven Veolia en Arriva in 2005 – 23645-444

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan FunX over frequentiebeleid – 24095-282

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Frequentiebeleid en reservering van frequenties (800, 900, 1800 MHz) voor nieuwkomers – 24095-283

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslagen 2010 en meerjarenbeleidsplannen SUWI – 26448-464

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Water in beeld voortgangsrapportage Nationaal Waterplan over het jaar 2010 – 27625-193

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) – 27926-159

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid – 28089-26

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking – 28750-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gasopslag Bergermeer – 28982-120

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het RVZ-advies "Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg" – 29282-124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Spoedaanpak Wegen en Voortgangsrapportage – 29385-63

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van het gesprek tussen de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de hoofddirecteur van de ANWB over verkeerswaarschuwingen – 29398-278

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken stedelijke distributie en LZV's – 29398-279

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijnen voor de delegatie naar de 100ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 17 juni 2011 – 29427-71

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzing prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven farmaceutische zorg – 29477-150

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nader verslag schriftelijk overleg inzake aanscherping van de normen voor hypothecaire kredietverlening – 29507-99

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Digitale Agenda.nl – 29515-331

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies 2010 – 29521-167

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen – 29544-303

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – 29614-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maartcirculaire Politie (bijlage niet elektronisch beschikbaar) – 29628-260

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting laag-pathogene vogelgriep in Kootwijkerbroek, Gelderland – 29683-72

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op aanvullende vragen van de commissie inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven – 29893-119

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beheerprestaties 2010 – last onder dwangsom ProRail – 29984-265

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overheveling geriatrische revalidatiezorg – 30597-184

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontruiming kamer verpleeghuis bij ziekenhuisopname – 30597-185

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van december 2010 – 31083-38

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011 – 31239-117

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op ingezonden brief van de heer en mevrouw S. over biogas – 31239-118

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang aanpak belemmeringen bij studeren in het buitenland – 31288-166

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering inzake het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – 31300-23

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak fraude en oneigenlijk gebruik kinderopvangtoeslag – 31322-123

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie SZW naar aanleiding van de rondetafelgesprekken op 23 maart 2011 over ouderrecht en kinderopvang – 31322-124

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het onderbrengen van de sector kinderopvang onder de invloedssfeer van de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen. Reactie op brief van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) – 31322-125

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 2 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen n.a.v. de plenaire behandeling wijziging WMO op woensdag 20 april 2011 – 31452-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BuZa op de brief van "Office of the Chief Rabbi" over het verbieden van de Joodse methode voor het slachten van dieren ter consumptie – 31571-10

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief die namens de minister-president is gestuurd aan de gemeente Oostzaan – 31574-17

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar boete op het overschrijden van termijnen uit de Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid (GOMA) – 31765-45

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissies Rijksuitgaven en Binnenlandse Zaken aan de regering inzake het Algemene Rekenkamerrapport "Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002–2008" – 31910-13

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving door gemeenten vooruitlopend op het wetsvoorstel "plattelandswoningen" – 32030-15

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen – 32043-41

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

HGIS-jaarverslag 2010 – 32126-5

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat van 27 april 2011 inzake competentiegerichte kwalificatiestructuur – 32316-19

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond de vervolgaanpak van het fietsparkeren bij stations – 32404-50

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Versnelde invoering boordcomputer taxi in grote steden – 32424-14

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel nationale teeltbevoegdheid van GMO's – 32472-10

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2011 – 32500-B-13

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie BiZa inzake Nieuw verdeelmodel provinciefonds – 32500-C-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst van het adviesstelsel – 32500-III-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beheerverslag Belastingdienst 2010 – 32500-IXB-21

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsvoorwaarden nieuwe bestuurders DNB en AFM – 32500-IXB-22

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds – 32500-V-183

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Korpsmonitor 2010 aanpak kinderporno – 32500-VI-102

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse positie tijdens de conferentie in Izmir over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – 32500-VI-103

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag 2010 Hoge Raad van Adel – 32500-VII-106

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2010 inclusief de beleidsreactie van de staatssecretaris van OCW – 32500-VIII-174

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad: "Onderwijs vormt" – 32500-VIII-175

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de aard en omvang van de contacten tussen de politie en veteranen – 32500-X-100

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2010 – 32500-X-101

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2010 – 32500-X-102

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen – 32500-XII-72

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenen van steun aan het Plattelandsparlement. Reactie op de brief van de Stuurgroep Plattelandsparlement n.a.v. gesprek over financiële bijdrage ELI – 32500-XIV-23

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Huidige regelingen met betrekking tot externe inhuur – 32501-15

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling over een vertrouwelijke brief inzake kosten omvorming CAK – 32543-12

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging met betrekking tot het wetsvoorstel rechterlijk gebieds- of contactverbod – 32551-10

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel – 32553-4

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken beheer grote grazers in de Oostvaardersplassen – 32563-25

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen van de commissie over Focusbrief ontwikkelingssamenwerking – 32605-4

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale Verklaring 2010 over het financieel beheer van de Europese Fondsen in gedeeld beheer – 32624-3

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport "Financiering politieke partijen" – 32634-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan het kabinet over het rapport "Holland Casino: naleving overheidsbeleid" – 32636-4

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het PBL-rapport "Natura 2000 in Nederland, Juridische ruimte, Natuurdoelen en Beheerplannen" – 32670-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op "Problematiek rondom Natura 2000-gebied Stelkampsveld" – 32670-7

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kerncijfers 2006–2010 OCW – 32710-VIII-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsbrief Defensie (32733, nr. 1) – 32733-2

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het Groenboek EU Financiering Onderzoek en Innovatie COM(2011)48 – 32744-2

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorjaarsnota 2011 – 32780

minister van Financiën, J.C. de Jager – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Nadere reactie m.b.t. democratie in Nederland – 2011Z10601

E.C.L. van Gent – 2 mei 2011

Ter inzage gelegd op de griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (32769);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32770);

c. de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Defensie:

  • - Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) (32768).

Naar boven