Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129515 nr. 331

29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2011

Hierbij bied ik u de Digitale Agenda.nl aan.1 Deze agenda schetst het ICT-beleid voor de periode 2011–2015. De focus ligt op de bijdrage die ICT kan leveren aan de economische groei in Nederland. De agenda sluit daarmee aan op de Bedrijfslevenbrief (kamerstukken II, 2010–2011, 29 515, nr. 327) en de brief over lagere regeldruk (kamerstukken II, 2010–2011, 32 637, nr. 1). Tevens ligt de Digitale Agenda.nl in het verlengde van de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes.

De agenda omvat vier actielijnen. De eerste lijn beoogt ondernemers meer ruimte te geven om slimmer te werken met ICT. Het gaat daarbij onder andere om het verlagen van regeldruk door informatie tussen overheid en bedrijfsleven eenvoudiger en digitaal uit te wisselen, het voornemen om ondernemers een recht op elektronisch zakendoen met de overheid te geven en het stimuleren van innovatie door het breed beschikbaar stellen van open overheidsdata. Om slimmer te kunnen werken met ICT, zijn een snelle en open infrastructuur en voldoende vertrouwen en digitale veiligheid basisvereisten. Actielijnen twee respectievelijk drie gaan hier op in. Actielijn vier tenslotte onderstreept de noodzaak voor innovatie van meer e-vaardige mensen op de arbeidsmarkt en een goede ICT-onderzoeksinfrastructuur. In 2011 volgt een implementatieagenda die aangeeft hoe een aantal in deze agenda aangekondigde beleidslijnen worden uitgewerkt.

Met het gestelde in de actielijn «snelle en open infrastructuur» beantwoord ik de volgende moties. De motie van de leden Vendrik en Van der Ham, waarin zij vragen hoe wordt voorzien in een landelijk dekkend netwerk van de volgende generatie aansluitnetwerken (kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 XIII, nr. 32). De motie van het lid Schaart c.s., waarin wordt gevraagd hoe de ambitieuze breedbanddoelstelling van de Europese Commissie kan worden gehaald, met daarbij specifieke aandacht voor de buitengebieden (kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 85). Tenslotte de motie van de leden Aasted Madsen-Van Stiphout en Vos, waarin wordt gevraagd te bewerkstelligen dat providers voorafgaand aan het afsluiten of verlengen van internetabonnementen op voor leken transparante wijze informatie geven over de realistisch te bereiken snelheden van vaste en mobiele internetabonnementen (kamerstukken II, 2009–2010, 27 879, nr. 30).

Met de Digitale Agenda.nl doe ik u tevens de evaluatie van het Dienstenloket toekomen. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van de leden Van der Ham en Elias, waarin wordt gevraagd het Dienstenloket na een jaar te evalueren (kamerstukken II, 2008–2009, 31 579, nr. 13). Uit de evaluatie blijkt dat het Dienstenloket door bedrijven positief wordt beoordeeld. De aanbeveling om te komen tot een verbreding van de mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de overheid, sluit aan op de initiatieven in de Digitale Agenda.nl.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.