9 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister voor Immigratie en Asiel over mensenhandel (28638, nr. 50),

te weten:

  • - de motie-Arib/Van Toorenburg over de opvang van slachtoffers van mensenhandel (28638, nr. 51).

(Zie vergadering van 17 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven