Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129398 nr. 278

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2011

Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van het gesprek tussen de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de hoofddirecteur van de ANWB over de verschillende waarschuwingen voor het verkeer zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 7 februari 2011.1

Naar aanleiding van het afgeven van een spitsalarm door de ANWB op 8 december 2010 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij onder meer gevraagd of ik de mening deel dat het afgeven van een spitsalarm een overheidstaak zou moeten zijn. In de betreffende brief van 7 februari 2011 heb ik aangegeven dat de frequentie en de wijze waarop de ANWB haar leden informeert niet mijn verantwoordelijkheid is. Tevens heb ik aangegeven veel waarde te hechten aan één systeem voor het waarschuwen van weggebruikers en derhalve de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat gevraagd heb in overleg te treden met de ANWB.

In het gesprek zijn de volgende constateringen gedaan.

  • Het belang van de weggebruiker staat voorop.

  • Het verkeeralarm en het spitsalarm komen tot stand op basis van bepaalde systematiek en criteria. De systematiek en criteria voor het verkeeralarm verschillen van die van het spitsalarm.

  • De ANWB hecht er zeer aan haar leden op een zodanig tijdstip te waarschuwen voor extreme verkeerssituaties dat zij voldoende handelingsperspectief hebben en pro actief maatregelen kunnen nemen.

  • Het bieden van handelingsperspectief is in de kern het grootste verschil tussen het verkeeralarm en spitsalarm.

  • Waarschuwingsystematiek voor de weggebruiker moet er mede opgericht zijn om de weggebruiker een keuze te bieden om al dan niet de weg op te gaan.

De achterliggende systematiek van de extreme verkeerswaarschuwingen dient verder verfijnd te worden om tot eenduidige criteria en terminologie te komen. Afgesproken is dat voor aankomende zomer de vernieuwde en verfijnde systematiek wordt opgeleverd. Momenteel worden de volgende wijzigingen voorzien.

  • De service providers worden meer betrokken bij het tot stand komen van het verkeeralarm en de distributie.

  • Er zal een waarschuwingsniveau worden gecreëerd die de weggebruiker waarschuwt voor slechte rij omstandigheden op een zodanig tijdstip dat deze een afgewogen keuze kan maken om niet of anders te reizen.

  • In de systematiek zal een escalatie mogelijkheid worden ingebouwd voor betrokken partijen.

Gelet op de inhoud van het gesprek, de vervolgafspraken en de mogelijkheid van escaleren is mijn verwachting dat in overleg tot een goede nieuwe systematiek gekomen kan worden en dan het spitsalarm tot het verleden zal behoren.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Vergaderjaar 2010–2011, 29 398, nr. 263.