17 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over energiebesparing woningen,

te weten:

  • - de motie-Lucassen over verkoop van woningen zonder energielabel (30196, nr. 133).

(Zie vergadering van 22 maart 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven