29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2011

Ik ben verheugd u hierbij de evaluatie Programma Spoedaanpak Wegen aan te bieden1. Vandaag wil ik u informeren over de belangrijkste behaalde resultaten van de Spoedaanpak. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u de gebruikelijke Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten aan te bieden1.

1. Resultaten Spoedaanpak

Vandaag, 16 mei 2011 zijn de laatste 3 schoppen in de grond gezet, 3 lintjes geknipt en zijn 3 trajecten aangekondigd die nog in mei worden geopend. Het eindresultaat komt daarmee op 28 schoppen en 16 lintjes. De weggebruiker profiteert maximaal van de extra wegcapaciteit op deze 16 trajecten. Hieronder vindt u een overzicht van de mijlpalen die op dit moment zijn gerealiseerd. Het totaaloverzicht is opgenomen in de bijlage.

• Ontwerpbesluiten

30

• Besluiten

28

• Onherroepelijke besluiten

23

• Aanbesteding gestart

30

• Gegund

30

• Schop in de grond

28

• Officiële openstelling (lintjes)

16

De weggebruikers profiteren van de positieve effecten van de versnelde aanpak van de dertig fileknelpunten. De versnelde aanpak heeft er voor gezorgd dat de weggebruikers eind mei op 16 trajecten gebruik kunnen maken van extra gerealiseerde wegcapaciteit. De winst van de Spoedaanpak voor de weggebruiker zit in:

  • versnelling in oplevering: gemiddeld een jaar per project

  • vermindering in filedruk: 65% gedaald

  • economische besparing: ongeveer € 60 miljoen.

Terugblik

In oktober 2008 is gestart met het programma Spoedaanpak Wegen.

30 hardnekkige fileknelpunten op de weg worden versneld aangepakt. Daarmee wordt de doorstroming verbeterd en de reistijd betrouwbaarder, door aanleg van extra rijstroken of spitsstroken.

Het programma Spoedaanpak Wegen maakt gebruik van eenvoudigere en snellere besluitvormingsprocedures uit de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten en de Crisis- en herstelwet.

De Spoedaanpak had een uitdagend doel: bij 30 projecten gaat uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en 10 projecten worden uiterlijk in mei 2011 voor het verkeer opengesteld. In de achterliggende 2½ jaar zijn wij er in geslaagd het uitdagende doel van het programma Spoedaanpak Wegen te realiseren. Met 28 schoppen in de grond hebben we de 30 weliswaar nog net niet gehaald, maar met 16 openstellingen ligt het resultaat voor de weggebruiker ruim boven de doelstelling.

Met de Spoedaanpak Wegen is een totale investering gemoeid van € 2,6 miljard. Het programma wordt nagenoeg binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

In bijlage 1 vindt u de gehele evaluatie van de Spoedaanpak Wegen.

2. Voortgangsrapportage

Op grond van de Tracéwet wordt u twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de Tracéwetplichtige projecten. Op dit moment zijn er in totaal 64 Tracéwetplichtige projecten. Van de 64 projecten lopen er 50 volgens planning. Voor veertien projecten is een wijziging in de oplevering nodig. De reden hiervoor is vooral gelegen in het aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen om te voldoen aan de vereisten voor geluid.

Sinds mijn aantreden heb ik voor 16 projecten een besluit genomen. Hieronder vallen enkele grote projecten, zoals het Tracébesluit A2 Passage Maastricht en het Tracébesluit A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Deze besluiten zullen de komende periode tot uitvoering komen en grote invloed hebben op de verbetering van de doorstroming en van de leefbaarheid van deze gebieden.

Ook is o.a. het Tracébesluit A74 Venlo onherroepelijk geworden. Dat is van groot belang voor de Floriade 2012.

In de komende periode zal het aantal Tracéwetplichtige projecten afnemen. Toch heb ik nog een aantal belangrijke besluiten te nemen, zoals voor de ViA15 en A27/A1 Ring Utrecht.

In bijlage 2 (de Voortgangsrapportage) vindt u een totaaloverzicht van de Spoedwetprojectena en Tracéwetprojecten.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven