14 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gesloten jeugdzorg/JeugdzorgPlus,

te weten:

  • - de motie-Dille over zoeken naar herverdelingsmiddelen (31839, nr. 107);

  • - de motie-Voordewind c.s. over sluiten van instellingen (31839, nr. 108);

  • - de motie-Leijten/Kooiman over groepsgerichte behandeling (31839, nr. 109);

  • - de motie-Leijten/Kooiman over professionaliseren jeugdzorg (31839, nr. 110).

(Zie vergadering van 18 mei 2011.)

De voorzitter:

De motie-Dille (31839, nr. 107) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat jongeren in instellingen voor jeugdzorg-plus met zware multi-problematiek recht hebben op optimale deskundige zorg om in een veilige omgeving vaardigheden te leren en behandeling te krijgen die een perspectief biedt op een gewoon leven in deze maatschappij;

overwegende dat een tweetal instellingen specifieke expertise en behandeling in huis heeft om de (groeiende) doelgroep van jongeren in jeugdzorg-plus met ernstig seksueel overschrijdend gedrag adequaat te behandelen;

tevens overwegende dat er binnen reguliere instellingen voor jeugdzorg-plus een vermindering van de capaciteit moet plaatsvinden aangezien een overschot bestaat in de bezettingsgraad;

tevens overwegende dat beide genoemde instellingen een bezettingsgraad hebben van nagenoeg 100%;

tevens overwegende dat deze specifieke doelgroep in reguliere voorzieningen niet de behandeling kan krijgen die ze nodig heeft, en die bij sluiting van beide instellingen de dupe wordt van dit beleid;

verzoekt de regering, deze twee groepen open te houden, en van deze specifieke doelgroep de "vierde specialisatie" te maken binnen jeugdzorg-plus;

verzoekt de regering om binnen de bestaande permanente plaatsen in jeugdzorg-plusinstellingen naar herverdelingsmiddelen te zoeken om deze groepen structureel maar budgetneutraal open te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111 (31839).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Aangezien de motie-Leijten/Kooiman (31839, nr. 109) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor, haar motie (31839, nr. 110) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dille (31839, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31839, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven