12 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het eindrapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit) (31980, nr. 16),

te weten:

  • - de motie-Plasterk c.s. over effectief toezicht door de AFM (31980, nr. 35).

(Zie vergadering van 16 maart 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven