26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 464 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2011

Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken in de SUWI-uitvoering.

Conform de SUWI-wet bied ik u hierbij aan:

  • de jaarverslagen 2010 van UWV, SVB en RWI;1

  • de meerjarenbeleidsplannen 2012–2016 van UWV en SVB.1

In het kader van de SUWI-wet ontvangt u in december de jaarplannen 2012 van UWV, SVB en RWI.

Algemeen

Alles overziend ben ik tevreden over de resultaten die de SUWI-organisaties in 2010 hebben behaald. Er zijn goede prestaties neergezet. De komende jaren staan in het teken van het realiseren van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Dit zal voor de SUWI-organisaties grote gevolgen hebben.

In de brief van 14 maart 2011 (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 XV, nr. 75) bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over de taakstellingen binnen het SZW-domein. Er is een breed pakket aan maatregelen op het gebied van onder meer efficiency en vereenvoudigingen in wet- en regelgeving in beeld gebracht, inclusief het redesign werkbedrijf. Dit pakket zullen wij de komende periode met de organisaties verdere uitwerken. In de jaarplannen 2012 zal de eerste concretisering van de taakstellingen plaatsvinden. Daarnaast worden in de loop van dit jaar een aantal zaken in wetgeving voorbereid.

Jaarverslag UWV

Het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen 2010 van UWV is goedgekeurd. UWV heeft in 2010 de positieve lijn van de eerste acht maanden doorgetrokken. De economische crisis zou naar verwachting ook in 2010 zorgen voor hoge werkloosheid. UWV heeft daar tijdig op geanticipeerd om de snelgroeiende klantenstroom op te vangen en het aanvullende crisisbeleid uit te voeren.

Mede dankzij de inspanningen van UWV vonden in 2010 314 000 mensen een baan, 60 000 meer dan in 2009. De betere samenwerking met werkgevers en het voorzichtig economisch herstel droegen hieraan bij. Mede door de extra inspanningen van UWV bij de jeugdwerkloosheid werden 71 000 jongeren aan het werk geholpen, 13 000 meer dan in 2009. Het aantal werkende jonggehandicapten nam in 2010 toe met 3,3 procent. Positief is dat deze toename zich volledig concentreerde bij reguliere werkgevers.

UWV heeft er veel energie in gestoken om mensen die werkloos dreigen te worden van baan naar baan te begeleiden. Via de mobiliteitscentra werden 11 000 mensen naar werk begeleid, nog voordat er sprake kon zijn van een uitkeringsaanvraag.

Ook in 2010 werden de uitkeringen op tijd betaald. De tijdigheid voldeed over de gehele linie aan de afgesproken normen. Vrijwel alle nieuwe werklozen ontvingen binnen vier weken de eerste betaling. De rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking was gelijk aan 2009: 98,9 procent, en daarmee nagenoeg gelijk aan de norm.

Zowel de uitkeringsgerechtigden als de werkgevers waardeerden de dienstverlening van UWV in 2010 met een hoger rapportcijfer dan in 2009. De klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden lag met een score van 7,1 boven de norm van 7. Voor werkgevers bedroeg de score een 6, gelijk aan de norm. Over de dienstverlening van de mobiliteitscentra waren de werkgevers onverminderd zeer tevreden (7,5).

Om de re-integratie van vangnetgevallen Ziektewet te verbeteren, heeft UWV in 2010 het Plan van Aanpak verbetering ZW-Arborol voortvarend ter hand genomen. Stappen zijn gezet om de bedrijfsvoering en de sturing daarop te verbeteren. Tevens zijn eind 2010 diverse experimenten gestart gericht op herstel en participatie.

Tegenover goede resultaten staan echter ook punten die extra aandacht vragen. Een belangrijk element in de nieuwe Wet Wajong is het participatieplan, dat UWV samen met de cliënt opstelt. Dit proces vergde aanvankelijk meer tijd dan voorzien. De streefwaarde van 85 procent tijdigheid werd in 2010 niet gehaald. Gemiddelde was de score 66 procent. Inmiddels zijn de aanloopproblemen overwonnen en wordt 80 procent van de plannen op tijd afgerond.

UWV slaagde er in 2010 maar voor 55 procent van de gevallen in om het recht op WIA-uitkering tijdig vast te stellen. Inmiddels heeft UWV een aantal trajecten ingezet om dit te verbeteren, mede met het oog op het terugbrengen van de beslistermijn naar acht weken vanaf 2012. De tijdigheid is de laatste maanden al gestegen. Overigens ontvingen WIA-gerechtigden hun eerste uitkering op tijd (87 procent binnen vier weken).

Begin 2010 bleek dat UWV onvoldoende gestuurd had op een selectieve inzet van het re-integratiebudget WW. UWV heeft toen snel gereageerd met aanvullende sturingsmaatregelen om dit budget beter te beheersen. De uiteindelijke uitgaven aan re-integratie WW waren uiteindelijk 53 miljoen euro lager dan het vastgestelde budget, rekening houdend met het extra toegekende budget van 89 miljoen. De uitgaven aan re-integratie AG zijn mede door getroffen sturingsmaatregelen binnen budget gebleven.

Jaarverslag SVB

Het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen 2010 van SVB is goedgekeurd. SVB heeft in 2010 de overeengekomen prestaties geleverd. Uit het jaarverslag komt een positief beeld naar voren van de kwaliteit van het uitvoeringsproces. Het cijfer voor de klanttevredenheid was 7,8.

De rechtmatigheid van de uitvoering van de AOW, Anw, AKW, TOG en TAS bedroeg 99,9 procent. De rechtmatigheid van de nieuwe wettelijke taak aanvullende inkomensvoorziening ouderen (aanvullende regeling voor 65-plussers met een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen) bedroeg 98,9 procent.

De ICT-vernieuwing SVB Tien heeft onder meer tot doel de dienstverlening aan de klant verder te verbeteren. Hierbij heeft SVB in 2010 de focus gelegd op de eerste regeling in het nieuwe ICT-landschap: vrijwillig verzekeren. Over de verdere plannen voor SVB Tien vindt op dit moment afstemming plaats.

Jaarverslag RWI

Het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen 2010 van RWI is goedgekeurd. De verzelfstandiging van de stichting Blik op Werk en de verhuizing van RWI zijn in 2010 volgens afspraak gerealiseerd. Zoals aangekondigd in de brief van 14 maart 2011, is besloten de SZW-bijdrage aan RWI te beëindigen. Ik heb tijdens de tweede termijn van het AO taakstellingen op 28 april jl. aangegeven dat de streefdatum hiervoor 1 juli 2012 is.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven