11 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het dierproevenbeleid,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Van Dekken over alternatieven voor dierproeven (30168, nr. 23);

  • - de motie-Ouwehand/Van Dekken over de rapportage over dierproeven (30168, nr. 24);

  • - de motie-Van Gerven over het innovatieprogramma Food and Nutrition (30168, nr. 25);

  • - de motie-Van Gerven over het plan voor vermindering van proefdiergebruik (30168, nr. 26);

  • - de motie-Van Dekken over de werkwijze van de nVWA (30168, nr. 27);

  • - de motie-Van Dekken over de Code Openheid Dierproeven (30168, nr. 28).

(Zie vergadering van 18 mei 2011.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (30168, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 100 mln. heeft begroot om het innovatieprogramma Food and Nutrition tot en met 2014 voort te zetten;

van mening dat subsidie voor dit innovatieve programma op zich nuttig en terecht is;

overwegende dat bij het innovatieprogramma Food and Nutrition in bepaalde gevallen dierproeven gebruikt worden;

overwegende dat de EFSA heeft geconstateerd dat in 95% van de gevallen gezondheidsclaims van innovatieve voedselproducten vals zijn;

van mening dat er geen belastinggeld moet gaan naar dierproeven ter ondersteuning van valse gezondheidsclaims;

verzoekt de regering, door strengere criteria aan de poort en door overleg over alternatieven met het bedrijfsleven, het aantal dierproeven voor projecten die gesubsidieerd worden met het innovatieprogramma Food and Nutrition, zeer substantieel terug te brengen;

verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat er in elk geval geen subsidiegeld meer wordt gegeven aan projecten waarvoor het bedrijf dierproeven gebruikt, en die vallen onder de categorie "valse gezondheidsclaims",

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (30168).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Dekken (30168, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Dekken (30168, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (30168, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (30168, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dekken (30168, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dekken (30168, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven