13 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

(Zie vergadering van 18 mei 2011.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (21501-32, nr. 487).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (21501-32, nr. 490).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven