16 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het verantwoordingsdebat over de jaarverslagen over het jaar 2010 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (32710) en de Verantwoordingsbrief 2010,

te weten:

 • - de motie-Cohen c.s. over een jaarlijkse rapportage tussendoelen (32710, nr. 3);

 • - de motie-Cohen c.s. over het aantal zorgleerlingen (32710, nr. 4);

 • - de motie-Cohen c.s. over een deltaplan bedrijfsvoering defensie (32710, nr. 5);

 • - de motie-Cohen c.s. over openbaarheid van informatie (32710, nr. 6);

 • - de motie-Roemer over sanering van de Griekse schulden (32710, nr. 7);

 • - de motie-Roemer over schaalverkleining in het onderwijs (32710, nr. 8);

 • - de motie-Roemer c.s. over opnieuw onderhandelen met de VNG (32710, nr. 9);

 • - de motie-Pechtold c.s. over de 17 hervormingen van het kabinet (32710, nr. 10);

 • - de motie-Wilders over geen cent meer voor Griekenland (32710, nr. 11);

 • - de motie-Wilders over probleemlanden uit de eurozone (32710, nr. 12);

 • - de gewijzigde motie-Wilders over geleidelijk toekennen beperkte burgerrechten aan migranten (32710, nr. 15);

 • - de motie-Voordewind/Slob over de btw-verlaging in de bouw (32710, nr. 16);

 • - de motie-Voordewind/Slob over de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (32710, nr. 17);

 • - de motie-Voordewind/Slob over bezuinigingen op Defensie (32710, nr. 18).

(Zie vergadering van 19 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Mijn stemverklaring gaat over de motie op stuk nr. 10 van de heer Pechtold c.s. waarin een concrete uitwerking wordt gevraagd van een aantal instrumenten, zoals de nulmeting, de doelstellingen en de middelen van kabinetsdoelstellingen. Deze motie deed ons sterk denken aan de motie 31070, nr. 18, die in 2007 is ingediend kort nadat het vorige kabinet was aangetreden. Die motie was van de heer Pechtold en de leden Rutte en Halsema. De SGP-fractie heeft toen tegen die motie gestemd. Hoewel wij de strekking sympathiek vonden, vonden wij de uitwerking te vergaand. Tezamen met de fractie van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben wij toen tegen die motie gestemd.

We zijn nu een aantal jaren verder en het kabinet heeft een andere kleur. De SGP-fractie denkt echter nog steeds hetzelfde over de strekking van deze motie. Daarom zullen wij als onafhankelijk en consequente partij ook nu tegenstemmen.

De voorzitter:

Mijnheer Van der Staaij, u weet dat u bij stemverklaringen geen debatten mag oproepen. Volgens mij is uw punt wel duidelijk.

In stemming komt de motie-Cohen c.s. (32710, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cohen c.s. (32710, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cohen c.s. (32710, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cohen c.s. (32710, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (32710, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (32710, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer c.s. (32710, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (32710, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (32710, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (32710, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wilders (32710, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Slob (32710, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Slob (32710, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Slob (32710, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven