31 574 PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2011

Bijgaand treft u conform uw verzoek van 28 april 2011, kenmerk 2011Z08413/2011D22557, een afschrift van de brief die namens de Minister- President is gestuurd aan de gemeente Oostzaan.1 In de brief wordt aangegeven dat wordt aangesloten bij mijn brief van 13 januari 2011. Op 13 januari heb ik u reeds een afschrift van deze brief toegestuurd (TK 31 574, nr. 14).

Kort gezegd wordt in mijn brief van 13 januari jl. aangegeven dat verschillende tracéalternatieven voor de verbinding Oostzaan-Beverwijk zijn onderzocht en dat op dit moment geen realistisch alternatief mogelijk is. Voorts heb ik vastgesteld dat het huidige beleid, dat alleen van toepassing is op nieuwe situaties en niet op bestaande situaties als Oostzaan, en de wetgeving geen aanknopingspunten bieden om de door bewoners ervaren knelpunten op te lossen.

Bij brief van 29 april jl. heb ik u laten weten dat ik de onderliggende wens van uw Kamer begrijp om knelpunten als Oostzaan te willen oplossen. In de brief heb ik daarom, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, aangegeven het huidige beleid met betrekking tot elektromagnetische velden de komende tijd onder de loep te willen nemen, ten einde een oplossing te vinden voor bestaande knelpunten als die rond Oostzaan.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven