Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131571 nr. 10

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2011

Uw vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een brief ontvangen van «Office of the Chief Rabbi» te Londen over het verbieden van de Joodse methode voor het slachten van dieren ter consumptie en heeft mij om een reactie gevraagd.

Zoals ook aangegeven tijdens de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel inzake een verbod op het onbedwelmd slachten van mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren op 13 april jl. (Handelingen II 2010/11, nr. 73, item 2, blz. 2–25), zal het Kabinet de volledige behandeling van het wetsvoorstel van mevrouw Thieme in de Tweede Kamer afwachten en zal op basis daarvan een standpunt ten aanzien van het wetsvoorstel bepalen.

Na afloop van de eerste termijn op 13 april jl. is overgegaan tot een schorsing van de behandeling, vanwege het verzoek vanuit de Vaste Kamercommissie voor EL&I om een rondetafelgesprek te organiseren om met betrokken organisaties te praten over het ritueel slachten. Dit gesprek staat gepland op woensdag 25 mei a.s.. De tweede termijn van de plenaire behandeling zal worden gepland na afloop van het rondetafelgesprek.

Als reactie op correspondentie van diverse Joodse organisaties zijn brieven verzonden waarin bijgevoegde tekst is opgenomen.1 Dit schrijven is tevens verspreid aan de Nederlandse ambassades.

Over dit onderwerp is ook een brief verzonden naar andere Joodse organisaties en ambassades. De inhoud van deze brief heb ik bijgevoegd.1

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.