Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 19

19 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden – 33429-(R1988)

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen – 33436

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist – 33438

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking – 33439

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) – 33440-(R1990)

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 15 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (sts ELI) – 33441

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning – 33442

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Onderzoeken maandagbezorging post – 29502-105

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van de commissie inkomens medisch specialisten – 29248-240

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afhandeling diverse toezeggingen geneesmiddelen en medische technologie – 29477-203

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetgeving bestrijding cybercrime – 28684-363

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de ministeriële regeling Gassamenstelling (Kamerstuk 29023, nr. 122) – 29023-138

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofdbestuur van de SGP in vervolg op de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10 juli 2012 in de zaak 'SGP tegen Nederland' – 28481-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de pilot 'verbeterd toezicht' – 28642-56

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koortsbesmetting op een melkgeitenbedrijf in Hulten – 28286-591

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antibiotica in de veehouderij – 28286-592

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese – 27428-239

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Bommel inzake beperking van de samenwerking tussen NAVO-troepen en Afghaanse rekruten – 27925-466

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) – 26485-147

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding zestiende voortgangsrapportage over het Project Geluidsisolatie Schiphol – 26959-139

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing ministeriele regeling kraanmachinisten – 25883-213

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de bereikbaarheid van de site werk.nl – 26448-478

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitgifte van Nederlandse identiteitskaarten zonder dat daarin vingerafdrukken worden opgenomen en het aanwijzen van verlopen reisdocumenten als geldig identiteitsbewijs – 25764-67

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid – 25883-212

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding accountantsrapport behorend bij de elfde Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam – 24691-116

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vermelding naam gezag in paspoort kind – 25764-66

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid en continuïteit van omroepmasten – 24095-325

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking – 24170-139

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 september 2012 – 23530-95

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavinginstantie passagiersrechten spoor en bus (motie-Van Gent) – 23645-519

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan – 22831-83

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding voortgangsrapportage 22 Zandmaas en Grensmaas – 18106-214

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkwijze met burgemeesters in beoordeling maatschappelijk belang – 19637-1584

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BuZa inzake 'goedkeuring nieuwe lening Griekenland' – 21501-02-1186

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen over het concept EU-voorstel biobrandstoffenbeleid en uitvoering motie-Leegte c.s. (30872, nr. 120) en aanbieding wijziging van de agenda – 21501-08-437

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending tussenrapport ER voorzitter Van Rompuy over toekomst Economische en Monetaire Unie – 21501-20-687

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere appreciatie van de inhoud van het tussenrapport over de toekomst van de Economische Monetaire Unie (min ELI) – 21501-20-688

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake de geannoteerde agenda inzake de informele EU Sportraad van 20-21 september 2012 te Nicosia – 21501-27-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 oktober – 21501-31-293

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 4 oktober 2012 – 21501-31-294

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning notaoverleg over de nieuwe Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet – 22026-367

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte – 22054-204

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: verordening Historische Archieven Europese Instellingen – 22112-1484

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling EU actieplan contra terrorisme in de Hoorn van Afrika en Jemen – 22112-1485

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee – 22112-1486

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening technische en controlemaatregelen visserij Skagerrak – 22112-1487

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling tenuitvoerlegging van de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) – 22112-1488

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling bevorderen gedeeld gebruik van radiospectrum op de interne markt – 22112-1489

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Strategie voor het duurzame concurrentievermogen van de bouwsector en de ondernemingen in die sector – 22112-1490

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Gebruiksprognose Schiphol 2013 – 29665-178

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking – 29689-418

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging update cijfers allochtonen in de Wajong – 29817-91

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Monitor Wet dwangsom – 29934-29

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage – 29937-18

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen n.a.v. het Nota Overleg Veteranen op 25 juni jl. over de uitwerking van de regeling ereschuld veteranen over de voortgang van het Veteranenbesluit – 30139-106

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen voor de duurzame instandhouding van de otter – 30825-183

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op twee verzoeken inzake het Oostvaarderswold – 30825-184

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen van Bijlagen 1, 2 en 3 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 12 november 2010 – 30952-86

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling houdende een Verdrag Japan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen – 30952-87

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Notawisseling houdende een verdrag Amerika betreffende de status van Amerikaanse mariniers aan boord van de Hr Ms Rotterdam in het kader van de Operation Ocean Shield – 30952-88

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling houden een verdrag tot verlenging van het verdrag met de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi – 30952-89

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen van het Reglement bij het op 2 december 146 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot regeling van de walvisvangst (Trb. 2012, 140) – 30952-90

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel – 31289-135

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van de aannemersfederatie Nederland (AFNL) betreffende een zwartboek over werkloosheid en valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen – 31311-92

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Smits n.a.v. de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam – 31322-193

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtkader Kenniscentra 2013 – 31524-155

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met het mogelijk maken van een geringe korting op de uitkeringen aan de provincies – 31839-243

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage m.b.t. transparantie leges omgevingsvergunning – 31953-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen – 32043-136

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onmogelijkheid opschorting gezinsmigratiemaatregelen – 32175-41

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten notariële tussenkomst koop onroerende zaken – 32320-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift reactie op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorhangbrief van 14 juni 2012 inzake de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg en hantering ander transitiemodel – 32398-18

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding CBS Monitor Topsectoren en stand van zaken Monitoring en effectmeting bedrijfslevenbeleid – 32637-43

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over hypothecaire leennormen van het Nibud – 32847-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (GROS) met onze directe buurlanden België en Duitsland – 32851-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorschriften voor de aanwending van drijfmest om de emissie van ammoniak terug te dringen – 33037-32

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening – 33037-33

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Brochure bodemvruchtbaarheid – 33037-34

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Green Deal en aanbevelingen Green Deal Board – 33043-12

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over wetsvoorstel 33071 inzake verhoging griffierechten – 33071-10

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling op 10 oktober 2012 van het wetsvoorstel – 33108-16

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief van 25 sept. jl. aan alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten (in afschrift aan de gemeenteraden) over inkomensgrenzen in de Wmo – 33204-20

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending reactie op het rapport van KPMG, Stapeling Regelgeving – 33227-3

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente – 33287-24

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op de berichtgeving dat de voormalige minister-president van Curaçao banden onderhoudt met de maffia (Verzoek van het lid Van Raak RvW 9 oktober 2012) – 33400-IV-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden – 33400-IV-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Effectenrapportage DGA-pakket – 33400-IX-6

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Melding misbruik fondsen GAVI en Global Fund in respectievelijk Ivoorkust en Bangladesh – 33400-V-5

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk – 33400-VI-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkrijging Deel I Nb-wetvergunning militaire vliegactiviteiten – 33400-X-6

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ELI (XIII), onderdeel Economie en Innovatie, voor het jaar 2013 – 33400-XIII-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten 2011 convenanten Meerjarenafspraken energie – 33400-XIII-6

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapportages SZW tweede tertaal 2012 – 33400-XV-5

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbiedingsbrief bij de voorlichting van de afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het overgangsrecht – 33400-XV-6

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorgenomen maatregelen voor Caribisch Nederland in het OFM (Overige fiscale maatregelen) 2013 – 33403-7

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport – 33435-1

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 8 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012 – 33445-(R1991)-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds in concept besluit – 33227-4

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 17 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 33400-VII-3

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag ten behoeve van Aruba en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 33437-(R1989)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op verzoek van de commissie voor Financiën op de lijst met (deels) openstaande toezeggingen – 2012Z17041

minister van Financiën, J.C. de Jager – 9 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden – 2012Z17441

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 15 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het 'Zwartboek Klokkenluiders' – 2012Z17443

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 15 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief "Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights" (VPs) (sts ELI) – 2012Z17677

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De volgende brieven

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – 33285-17

Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu – 33285-18

Tweede Kamerlid, W. Koolmees – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de informateurs n.a.v. het verzoek van de leden Van Bommel en Pechtold, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 oktober 2012, over het werk van de onderhandelaars aan een samenhangend regeerakkoord voor de periode 2013–2017 – 33410-14

Informateur, H.G.J. Kamp – 15 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen – 33414-3

Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (33427);

  • - Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden (33429 (R1988));

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen (33436);

  • - Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (33440 (R1990));

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet vereist is (33438);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (33441);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning (33442).