19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1584 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2012

Op 5 juni jl. heb ik uw Kamer mijn reactie gestuurd op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) «Om het maatschappelijk belang»1. In deze brief heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om het maatschappelijk belang van een individuele vreemdeling voortaan mee te wegen in de discretionaire bevoegdheid, mits er daarnaast ook sprake is van andere individuele schrijnende omstandigheden die op zichzelf niet voldoende zijn om toepassing te geven aan deze bevoegdheid. Dezelfde avond heb ik in het debat met uw Kamer toegezegd na de zomer de uitwerking van de standaard werkwijze met de burgemeesters aan uw Kamer te zullen doen toekomen2. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Standaard werkwijze

Het al dan niet toepassen van mijn discretionaire bevoegdheid vergt een eerlijke en zorgvuldige beoordeling van alle relevante individuele feiten en omstandigheden. Daarom heb ik in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters geïnventariseerd welke informatie van de burgemeester nodig is om het maatschappelijk belang van een individuele vreemdeling te kunnen wegen, waarbij de door de ACVZ benoemde factoren zijn betrokken.

De inventarisatie heeft geleid tot de in de bijlage opgenomen vragenlijst 3.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kan deze vragenlijst voorleggen aan de burgemeester van de woonplaats waar de vreemdeling woont, wanneer informatie over het maatschappelijk belang van doorslaggevende betekenis kan zijn bij de beoordeling van schrijnendheid en deze informatie in het vreemdelingendossier onvoldoende is.

Indien de burgemeester op eigen initiatief een verzoek om gebruikmaking van mijn discretionaire bevoegdheid wil doen, kan de vragenlijst de burgemeester helpen te bepalen welke informatie over het maatschappelijk belang voor mijn beoordeling relevant is.

De vragenlijst is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de persoonlijke omstandigheden waarin een vreemdeling zich bevindt. De genoemde factoren zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als lijst van voorwaarden waar aan voldaan dient te worden. Op basis van de door de burgemeester verstrekte informatie, bezien in samenhang met de in het dossier aanwezige informatie, zal ik een afweging maken of er aanleiding bestaat om gebruik te maken van mijn discretionaire bevoegdheid. Hierbij hecht ik er aan nogmaals te benadrukken dat maatschappelijk belang op zichzelf niet tot verblijf leidt en alleen de doorslag kan geven als er daarnaast ook sprake is van andere individuele schrijnende omstandigheden.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 1546

X Noot
2

Debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen, Handelingen II 2011/12, nr. 81)

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven