29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2012

In mijn brief van 13 juli 2012 (TK 2011–2012, 29 248, nr. 237) heb ik u geïnformeerd over de instelling van de onafhankelijke commissie inkomens medisch specialisten, onder voorzitterschap van prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs.

Deze commissie heb ik gevraagd om uitvoering te geven aan de in het begrotingsakkoord afgesproken inventarisatie van beleidsopties om de inkomens van Nederlandse medisch specialisten meer in lijn te brengen met hun collega's in andere landen. Daarnaast heb ik een extern onderzoeksbureau, te weten SEO Economisch Onderzoek, opdracht gegeven een internationaal vergelijkende analyse te doen naar de relatieve inkomenspositie van Nederlandse medisch specialisten.

Ik bied u het advies van de commissie inkomens medisch specialisten en de uitgevoerde inkomensanalyse hierbij aan 1). Een reactie op het advies laat ik gezien de demissionaire status van dit kabinet aan een nieuwe minister.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven