22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1485 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij zeven fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Verordening historische archieven Europese instellingen

(Kamerstuk 22 112, nr. 1484)

Fiche 2: Mededeling EU actieplan contra terrorisme in de Hoorn van Afrika

en Jemen

Fiche 3: Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee 2013

(Kamerstuk 22 112, nr. 1486)

Fiche 4: Verordening technische en controlemaatregelen visserij

Skagerrak (Kamerstuk 22 112, nr. 1487)

Fiche 5: Mededeling tenuitvoerlegging van de Europese elektronische

tolheffingsdienst (EETS) (Kamerstuk 22 112, nr. 1488)

Fiche 6: Mededeling bevorderen gedeeld gebruik van radiospectrum op de

interne markt (Kamerstuk 22 112, nr. 1489)

Fiche 7: Mededeling strategie voor het duurzame concurrentievermogen

van de bouwsector en de ondernemingen in die sector

(Kamerstuk 22 112, nr. 1490)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Mededeling EU actieplan contra terrorisme in de Hoorn van Afrika en Jemen

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Gezamenlijke mededeling van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan de Raad: EU actieplan contra terrorisme in de Hoorn van Afrika en Jemen

Datum Commissiedocument

31 augustus 2012

Nr. Commissiedocument

JOIN(2012) 24

Pre-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2012:0024:FIN:EN:HTML

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

N.v.t.

Behandelingstraject Raad

Behandeling in Raad Buitenlandse Zaken.

Eerstverantwoordelijk ministerie

Buitenlandse Zaken

2. Essentie voorstel

Met deze mededeling wordt een contra-terrorisme actieprogramma voor de Hoorn van Afrika1 en Jemen voorgesteld. Het actieplan is een concrete invulling van het onder terrorisme van het EU Strategisch Framework voor de Hoorn van Afrika. De Commissie geeft aan dat het nodig is dat aan drie actielijnen die reeds worden uitgevoerd, meer aandacht wordt besteed: bevorderen van rechtsstaat in samenwerking met rechtshandhaving, tegengaan en voorkomen van rekrutering en gewelddadig extremisme door middel van gemeenschapsbinding, en het versterken van bestrijding van witwaspraktijken en tegengaan van financiering van terrorisme. Naast EU engagement wordt ook de nadruk gelegd op regionale samenwerking. De focus ligt op het voorkomen van terrorisme.

Het actieprogramma zal mogelijkheden creëren voor verder engagement en mogelijke dialoog met derde landen over veiligheid op de lange termijn. Er worden per land specifieke aanvullende maatregelen genoemd. De focus ligt in eerste instantie in de meest zwakke gebieden, te beginnen met Somalië en omliggende landen Djibouti, Ethiopië en Kenia. Daarnaast richt het actieprogramma zich op Jemen vanwege de toegenomen banden tussen groepen die actief zijn in de Hoorn en in Jemen.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling, subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten?

Bevoegdheidsvaststelling:

De Commissie en Hoge Vertegenwoordiger doen geen voorstellen voor concrete wet- en regelgeving, maar doen wel aanbevelingen voor capaciteitsversterking en verbetering van regionale samenwerking om de bestrijding van terrorisme, dat een grensoverschrijdend karakter heeft, te verbeteren. Daarnaast noemen Commissie en HV een reeks concrete acties die de EU kan ondernemen. Hierbij wordt getracht de coherentie te versterken tussen de interne bevoegdheden van de EU op het gebied van terrorismebestrijding (gedeelde bevoegdheid in het kader van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, artikel 4, lid 2, onder j VWEU) en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 2, lid 4 VWEU). Nederland acht de Commissie en Hoge Vertegenwoordiger bevoegd om tot het actieplan te komen.

Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

Nederland heeft een positieve grondhouding t.a.v. subsidiariteit van de mededeling omdat het een beleidsterrein betreft waarbij handelen door de EU als geheel effectiever en efficiënter is dan handelen door de lidstaten afzonderlijk. De mededeling creëert een raamwerk waardoor het optreden van EU en haar Lidstaten op het gebied van terrorismebestrijding in de Hoorn van Afrika en Jemen effectiever wordt en synergie tussen de interventies wordt vergroot. De interventies die worden voorgesteld leveren een bijdrage aan specifieke capaciteitsversterking op terreinen die zowel voor de EU, de EU Lidstaten en de betreffende landen belangrijke aandachtspunten zijn op het gebied van terrorismebestrijding. De aanbevelingen die de Commissie doet, laten voldoende ruimte voor nationale besluiten en staan inhoudelijk in verhouding tot de geformuleerde doelstellingen. De grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit is positief.

Financiële gevolgen

In de mededeling staan geen voorstellen waaraan directe financiële gevolgen zijn verbonden. De voorgestelde interventies worden uitgevoerd binnen de bestaande landenallocaties. Nederland wil dat de financiële middelen ter uitvoering van het voorgestelde beleid gevonden worden binnen de bestaande financiële kaders van de EU-begroting.

Regeldruk en administratieve lasten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Nederland is positief over het initiatief van de Commissie. Door het langdurig ontbreken van regeringsgezag in delen van de Hoorn van Afrika hebben terroristische organisaties en aanverwante groeperingen zich ongehinderd kunnen bewegen. Vooral Somalië wordt gezien als fragiele staat waar dit gebeurt en van waaruit terroristische activiteiten worden voorbereid. Het kabinet zet zich bilateraal en multilateraal in voor bestrijding van terrorisme en van fragiliteit als broedplaats voor terrorisme. De versterkte aandacht van de Commissie voor de problematiek in deze regio en de inzet van financiële middelen van de Unie ter bestrijding van terrorisme in de Hoorn, bijvoorbeeld ten behoeve van capaciteitsversterking, is positief. Nederland onderschrijft de inzet op zowel de Hoorn van Afrika als op Jemen. Gezien de toenemende verwevenheid tussen terroristische groeperingen aan beide zijden van de Golf van Aden ligt een brede regionale aanpak voor de hand. Inhoudelijk vallen de interventies binnen de prioriteiten van het kabinet op het gebied van terrorismebestrijding, waaronder versterking van de rechtsstaat, tegengaan van gewelddadige radicalisering en bestrijding van financiering van terrorisme.


X Noot
1

Tot de Hoorn van Afrika worden de volgende landen gerekend: Somalië, Kenia, Djibouti, Zuid-Soedan, Soedan, Ethiopië en Eritrea.

Naar boven