Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 11

11 Stemmingen Psychische problematiek vreemdelingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen,

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen c.s. over geen terugkeergesprek bij psychische belemmering (19637, nr. 1580);

  • - de motie-Gesthuizen over een regeling voor medische behandeling van illegalen (19637, nr. 1581);

  • - de motie-Gesthuizen over de suïcide van een Burundese man in een ggz-instelling (19637, nr. 1582);

  • - de motie-Schouw c.s. over noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers (19637, nr. 1583).

(Zie vergadering van 10 oktober 2012.)

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (19637, nr. 1580) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voeren van terugkeergesprekken met psychisch zieke vreemdelingen niet in het belang is van hun terugkeer;

van mening dat er geregeld moet worden dat geen gesprekken worden gevoerd totdat door een medisch deskundige is vastgesteld dat er geen medische belemmering is;

verzoekt de regering, samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek richtlijnen op te stellen waarin wordt geregeld wanneer een terugkeergesprek niet plaats mag vinden bij aanwezigheid van een medische belemmering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1586, was nr. 1580 (19637).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen c.s. (19637, nr. 1586, was nr. 1580).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (19637, nr. 1581).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (19637, nr. 1582).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (19637, nr. 1583).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.