Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 9

9 Stemmingen Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer ( 33131 ),

en over:

  • - de motie-Segers over het kiesrecht voor niet-Nederlanders (33131, nr. 10);

  • - de motie-Hachchi over het Papiaments en het Engels als officiële taal (33131, nr. 11).

(Zie vergadering van 9 oktober 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Hachchi stel ik voor, haar motie (33131, nr. 11) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Segers (33131, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Segers en Hachchi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 10 (33131).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Hachchi (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Segers (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Segers/Hachchi (33131, nr. 12, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.