22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij zeven fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Verordening historische archieven Europese instellingen

(Kamerstuk 22 112, nr. 1484)

Fiche 2: Mededeling EU actieplan contra terrorisme in de Hoorn van Afrika

en Jemen (Kamerstuk 22 112, nr. 1485)

Fiche 3: Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee 2013

(Kamerstuk 22 112, nr. 1486)

Fiche 4: Verordening technische en controlemaatregelen visserij

Skagerrak

Fiche 5: Mededeling tenuitvoerlegging van de Europese elektronische

tolheffingsdienst (EETS) (Kamerstuk 22 112, nr. 1488)

Fiche 6: Mededeling bevorderen gedeeld gebruik van radiospectrum op de

interne markt (Kamerstuk 22 112, nr. 1489)

Fiche 7: Mededeling strategie voor het duurzame concurrentievermogen

van de bouwsector en de ondernemingen in die sector

(Kamerstuk 22 112, nr. 1490)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Verordening technische en controlemaatregelen visserij Skagerrak

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008

Datum Commissiedocument

29-08-2012

Nr. Commissiedocument

COM(2012) 471

Prelex:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201897

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board :

n.v.t.

Behandelingstraject Raad

Landbouw en Visserij Raad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

 • a) Rechtsbasis : Artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement: normale wetgevingsprocedure, gekwalificeerde meerderheid van de Raad en het Europees Parlement.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen.

  De Commissie kan op basis van wetenschappelijk adviezen aanpassingen doen via

  • a) gedelegeerde handelingen voor:

   • Artikel 3: de lijst van soorten in de bijlage I waarvoor de aanlandingsplicht geldt;

   • Artikel 5: de minimale instandhoudingsreferentiegrootten van de vissen (ter vervanging van de minimum aanlandingsmaten)

  • b) uitvoeringshandelingen voor:

   • Artikel 6: specificatie van de vistuigen, zoals minimum maaswijdte;

   • Artikel 11: vereisten aan REM-systemen (Remote Electronic Monitoring) systemen (CCTV camera’s, Global Positioning System en sensoren, ten behoeve van de controle).

2. Samenvatting BNC-fiche

• Korte inhoud voorstel:

In 2011 heeft een werkgroep van de EU en Noorwegen aanbevelingen uitgebracht voor geharmoniseerde technische en controle maatregelen in het Skagerrak ten noorden van Denemarken. Aanleiding was het aflopen van het akkoord over de toegang tot de 4-mijls zones van Noorwegen, Denemarken en Zweden en de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het rapport met de aanbevelingen is door EU en Noorwegen geaccepteerd. De maatregelen zouden per 1 januari 2013 moeten ingaan en kennen een stapsgewijze aanpak, met onder andere een aanlandingsplicht1 en technische en controle maatregelen om dat mogelijk te maken.

• Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

Bevoegdheid: artikel 3, lid 1, onder d) van de VWEU, exclusieve bevoegdheid

Subsidiariteit: n.v.t.

Proportionaliteit: positief

Implicaties/risico’s/kansen: geen

Nederlandse positie en eventuele acties: Nederland heeft beperkte visserijbelangen in het Skagerrak. Vanwege de externe doorwerking van de aanlandingsplicht op de Noordzee kan het Nederlandse vissers op korte termijn weerhouden om hier gebruik van te maken. In 2011 is er niet gevist in het gebied. Nederland is positief over de richting van het voorstel. Het loopt vóór op de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid met daarin de aanlandingsplicht. Nederland heeft vragen bij de handhaafbaarheid van de selectieve aanlandingsplicht en de kosten van de monitoring met Remote Electronic Monitoring, elektronisch logboek en Closed Circuit camera’s aan boord. Er moet voldoende ruimte zijn om de bepalingen aan te passen, mocht dit nodig zijn.

3. Samenvatting voorstel

In 2011 heeft een werkgroep van de EU en Noorwegen, aanbevelingen uitgebracht voor geharmoniseerde technische en controle maatregelen in het Skagerrak ten noorden van Denemarken. Aanleiding was het aflopen van het akkoord over de toegang tot de 4-mijls zones van Noorwegen, Denemarken en Zweden en de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het rapport met de aanbevelingen is door EU en Noorwegen geaccepteerd. De maatregelen zouden per 1 januari 2013 moeten ingaan en kennen een stapsgewijze aanpak. Deze aanpak is nodig omdat er weinig ervaring is met de aanlandingsplicht en alle bepalingen die daarvoor nodig zijn. Het pakket omvat de volgende maatregelen:

 • Aanlandingsplicht (voor 14 soorten per 1 januari 2013 en met ingang van 1 januari 2015 nog eens 22 soorten). Een uitzondering geldt voor potten en korven, vanwege hoge selectiviteit en overlevingskans van gevangen vis. Een zeedagen systeem2 is niet langer nodig;

 • Vangstquota in plaats van aanlandingsquota voor soorten waarvoor een aanlandingsplicht geldt. Flexibiliteit om een deel van de quota over te dragen van vorig jaar of naar volgend jaar helpt om de quota beter op elkaar af te stemmen;

 • Vissen kleiner dan de minimum instandhoudingsreferentiegrootte mogen niet voor menselijke consumptie verkocht worden;

 • Minimum maaswijdte van 120mm voor vistuigen die op of bij de bodem vissen;

 • Controle met behulp van Remote Electronic Monitoring (CCTV camera’s, GPS en sensoren), voor schepen langer dan 15 meter per 1 januari 2014 en langer dan 12 meter vanaf 1 januari 2015;

 • De bepalingen uit deze verordening zijn ook van toepassing indien de visser tijdens de visreis ook buiten het Skagerrak vist (externe doorwerking)

• Impact assessment Commissie

De aanlandingsplicht is uitgebreid onderzocht in het kader van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Voor het gebruik van de REM loopt nog een pilot in de Noordzee.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid: Rechtsgrondslag is artikel 43 lid 2 VWEU. Het kabinet kan instemmen met deze rechtsbasis. Het Gemeenschappelijke Visserijbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

Subsidiariteit: Niet van toepassing. Het voorstel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d), van het Verdrag.

proportionaliteit: positief, omdat deze maatregelen bijdragen aan het doel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid om te zorgen voor een vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt duurzame exploitatie van de visbestanden.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Positief. Er is hier sprake van een leertraject, waarin het mogelijk moet zijn om technische- en controle bepalingen snel te kunnen wijzigen en te optimaliseren. Snelheid is geboden vanwege de implementatie van de onderhandelingsresultaten met Noorwegen.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: geen

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: geen

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: geen

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: beperkt, Nederland heeft een beperkt schol quotum in het Skagerrak. Omdat van dit voorstel toch enige precedentwerking richting de Noordzee verwacht mag worden, is het zaak de ontwikkelingen nauw te volgen. Daarnaast moet Nederland binnen 6 maanden na inwerkingtreding een controleplan opstellen. Met de nVWA zal dit worden uitgewerkt in de reguliere controle programma’s.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): geen

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid:

  1 januari 2013

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: effectiviteit van deze nieuwe verordening toetsen aan de hypothese dat dit tot aanzienlijke verbeteringen aanleiding geeft.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: positief

 • b) Handhaafbaarheid: positief, mits de ruimte bestaat bepalingen aan te passen en de kosten voor REM niet boven de afgesproken budgetten komen.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Er zijn geen consequenties voor ontwikkelingslanden.

9. Nederlandse positie

Nederland heeft beperkte visserijbelangen in het Skagerrak. Vanwege de externe doorwerking van de aanlandingsplicht op de Noordzee kunnen Nederlandse vissers op korte termijn weerhouden worden om hier gebruik van te maken. Vissers zouden met steun van het Europese Visserij Fonds de REM moeten kunnen aanschaffen. De afgelopen jaren heeft Nederland steeds zijn vangstquota voor het Skagerrak uitgeruild tegen quota op de Noordzee, waardoor Nederland in de praktijk weinig te maken heeft met de technische en controle maatregelen in het Skagerrak. De kans is groot dat Nederland ook dit jaar weer zijn quota zal uitruilen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen vissers, zoals eerder genoemd, met behulp van steun uit het visserijfonds de benodigde apparatuur aanschaffen. Nederland heeft wel vraagtekens bij de noodzaak van de externe doorwerking op de Noordzee, omdat dit vooruit loopt op de herziening van Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Anderzijds biedt het wel de mogelijkheid om de vissers uit te sluiten van zeedagen beperkingen. Het kabinet is positief over de richting van het voorstel, maar heeft nog wel vragen bij de handhaafbaarheid van de aanlandingsplicht voor enkele soorten en de kosten van de monitoring met REM. Er moet voldoende ruimte zijn om de bepalingen aan te passen, mocht dit nodig zijn.


X Noot
1

Aanlandingsplicht is het verplicht aan land brengen van alle vis die een visser vangt.

X Noot
2

Zeedagen systeem is het vaststellen van een maximum aantal dagen dat een visser op zee mag vissen.

Naar boven