Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 12

12 Stemmingen Griffierechten burgerlijke zaken

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) ( 33108 ),

en over:

  • - de motie-Schouw c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel inzake de verhoging van de griffierechten (33108, nr. 13);

  • - de motie-De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht (33108, nr. 14).

(Zie vergadering van 10 oktober 2012.)

De voorzitter:

De motie-De Wit (33108, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen uniform systeem bestaat voor het in rekening brengen van de griffierechten;

overwegende dat het ontbreken van een eenduidige inning leidt tot verwarring bij onder andere rechtzoekenden, hun gemachtigden en gerechten zelf;

overwegende dat de niet tijdige betaling van het griffierecht vergaande consequenties heeft voor de zaak;

verzoekt de regering, in samenspraak met de rechterlijke macht te onderzoeken of het mogelijk is, te komen tot een uniform systeem voor inning van het griffierecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 14 (33108).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Recourt (stuk nr. 17, I) tot het invoegen van onderdeel Ba.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Gesthuizen (stuk nr. 15) en de amendementen-Recourt (stuk nrs. 17 I tot en met V).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (33108, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Wit (33108, nr. 18, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer De Wit (SP):

Nu de gewijzigde motie op stuk nr. 18, was nr. 14 over de uniformering van de wijze waarop het griffierecht moet worden geïnd, is aangenomen, zou ik graag nog van dit kabinet zo snel mogelijk een brief willen ontvangen over de vraag hoe deze motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.