Publicaties over dossier 33410

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het niet toestaan van voorzieningen die tot doel hebben dat een cliënt een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, aangaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2018 Staatscourant 2018, 37695 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van de maatregel terbeschikkingstelling aan Onderwijs (tbo-maatregel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatscourant 2018, 8959 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 1514 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen ten einde private financiering van cao-aanvullingen na de WW en op de WGA-uitkering mogelijk te maken in verband met de introductie van het derde WW jaar en houdende aanpassing van het Besluit SUWI in verband met gegevenslevering aan uitvoerders van cao-regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2017 Staatscourant 2017, 54369 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie in verband met bijzondere vergaring nummergegevens door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34567 Ministerie van Economische Zaken
 6. AMvB Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van 19 mei 2017, houdende wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie in verband met bijzondere vergaring nummergegevens door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 265 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (189 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2016 Staatscourant 2016, 59385 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (81 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2016 Staatscourant 2016, 51350 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. AMvB Download icon PDF (70 kB)

  Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2016 Staatsblad 2016, 342 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2016 Staatscourant 2016, 47404 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid