Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 70

70 Stemmingen moties Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn,

te weten:

  • -de motie-Van Gerven c.s. over alsnog vrijstelling verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest (33037, nr. 68);

  • -de motie-Ouwehand over intrekken van het verzoek tot derogatie van de Nitraatrichtlijn (33037, nr. 69);

  • -de motie-Ouwehand over opnemen van gerichte bronmaatregelen (33037, nr. 70).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (33037, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Bij de vorige motie, op stuk nr. 68, toen u de Partij van de Arbeid nogal moest aanmoedigen om de handen op te steken, hadden wij ze wel opgestoken.

De voorzitter:

U bent ook genoemd. De motie was aangenomen en blijft aangenomen. Er verandert dus niks.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.